RSS
SmodBIP

Uchwały w kadencji VII (2014-2018)

Poniżej publikujemy wszystkie uchwały Rady Gminy w Biesiekierzu kadencji VII w latach 2014-2018.

Informujemy jednocześnie, że oryginalne dokumenty znajdują się w Biurze Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu i są do wglądu w godzinach urzędowania.

 

Uchwała nr LI/406/18 z dnia 18.10.2018r.
W sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2018-2028
Uchwała nr LI/405/18 z dnia 18.10.2018r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2018 rok
Uchwała nr L/404/18 z dnia 04.10.2018r.
W sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2018-2028
Uchwała nr L/403/18 z dnia 04.10.2018r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2018 rok
Uchwała nr XLIX/402/18 z dnia 20.09.2018r.
W sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2018-2028
Uchwała nr XLIX/401/18 z dnia 20.09.2018r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2018 rok
Uchwała nr XLIX/400/18 z dnia 20.09.2018r.
W sprawie: zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kpt. W. Wysockiego w Biesiekierzu przez likwidację oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Kpt. W. Wysockiego w Biesiekierzu
Uchwała nr XLIX/399/18 z dnia 20.09.2018r.
W sprawie: zamiaru przekształcenia Przedszkola Gminnego w Biesiekierzu poprzez zmianę jego siedziby i zmianę nazwy
Uchwała nr XLIX/398/18 z dnia 20.09.2018r.
W sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Biesiekierz do realizacji projektu „Nowoczesna Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi edukacyjne
Uchwała nr XLIX/397/18 z dnia 20.09.2018r.
W sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biesiekierzu w 2018 roku
Uchwała nr XLVIII/396/18 z dnia 22.08.2018r.
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XLVIII/395/18 z dnia 22.08.2018r.
W sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Parsowie
Uchwała nr XLVIII/394/18 z dnia 22.08.2018r.
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Biesiekierz na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Uchwała nr XLVII/393/18 z dnia 02.08.2018r.
W sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2018–2028
Uchwała nr XLVII/392/18 z dnia 02.08.2018r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2018 rok
Uchwała nr XLVII/391/18 z dnia 02.08.2018r.
W sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Bielicach w 2018 roku
Uchwała nr XLVII/390/18 z dnia 02.08.2018r.
W sprawie: aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Biesiekierz na lata 2015–2020
Uchwała nr XLVII/389/18 z dnia 02.08.2018r.
W sprawie: pozbawienia w części kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Biesiekierz
Uchwała nr XLVII/388/18 z dnia 02.08.2018r.
W sprawie: Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XLVII/387/18 z dnia 02.08.2018r.
W sprawie: zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XLVI/386/18 z dnia 28.06.2018r.
W sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XLVI/385/18 z dnia 28.06.2018r.
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Uchwała nr XLVI/384/18 z dnia 28.06.2018r.
W sprawie: zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Biesiekierz na lata 2017-2023
Uchwała nr XLVI/383/18 z dnia 28.06.2018r.
W sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z wyodrębnieniem poszczególnych rodzajów przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Biesiekierz
Uchwała nr XLVI/382/18 z dnia 28.06.2018r.
W sprawie: określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Biesiekierz do przedszkola prowadzonego przez Gminę Biesiekierz
Uchwała nr XLVI/381/18 z dnia 28.06.2018r.
W sprawie: określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biesiekierz do szkół i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Biesiekierz
Uchwała nr XLVI/380/18 z dnia 28.06.2018r.
W sprawie: ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Biesiekierz
Uchwała nr XLVI/379/18 z dnia 28.06.2018r.
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XLVI/378/18 z dnia 28.06.2018r.
W sprawie: zmiany Statutu Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XLV/377/18 z dnia 07.06.2018r.
W sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2018-2028
Uchwała nr XLV/376/18 z dnia 07.06.2018r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2018 rok
Uchwała nr XLV/375/18 z dnia 07.06.2018r.
W sprawie: udzielenia dotacji w 2018r. na prace przy konserwacji ratunkowej polichromii ściennej i sklepiennej w Kościele p.w. Św. Piotra i Pawła Apostoła w Parsowie
Uchwała nr XLV/374/18 z dnia 07.06.2018r.
W sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bielice (ul. Miętowa)
Uchwała nr XLV/373/18 z dnia 07.06.2018r.
W sprawie: zaliczenia drogi w miejscowości Nowe Bielice do kategorii drogi gminnej
Uchwała nr XLV/372/18 z dnia 07.06.2018r.
W sprawie: zmiany uchwały Nr XLIII/247/14 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XLV/371/18 z dnia 07.06.2018r.
W sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Biesiekierz z tytułu wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2017 rok
Uchwała nr XLV/370/18 z dnia 07.06.2018r.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2017 rok
Uchwała nr XLIV/369/18 z dnia 26.04.2018r.
W sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowe Bielice (ul. Liliowa)
Uchwała nr XLIV/368/18 z dnia 26.04.2018r.
W sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowe Bielice (ul. Bratków)
Uchwała nr XLIV/367/18 z dnia 26.04.2018r.
W sprawie: podziału Gminy Biesiekierz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Uchwała nr XLIV/366/18 z dnia 26.04.2018r.
W sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach, przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Biesiekierz
Uchwała nr XLIV/365/18 z dnia 26.04.2018r.
W sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane oraz w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 r.
Uchwała nr XLIV/364/18 z dnia 26.04.2018r.
W sprawie: ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Biesiekierz
Uchwała nr XLIII/363/18 z dnia 22.03.2018r.
W sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2018 roku Powiatowi Koszalińskiemu
Uchwała nr XLIII/362/18 z dnia 22.03.2018r.
W sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2018-2028
Uchwała nr XLIII/361/18 z dnia 22.03.2018r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2018 rok
Uchwała nr XLIII/360/18 z dnia 22.03.2018r.
W sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biesiekierz w 2018 roku
Uchwała nr XLIII/359/18 z dnia 22.03.2018r.
W sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowe Bielice (ul. Róż)
Uchwała nr XLIII/358/18 z dnia 22.03.2018r.
W sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowe Bielice (ul. Familijna)
Uchwała nr XLIII/357/18 z dnia 22.03.2018r.
W sprawie: podziału Gminy Biesiekierz na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Uchwała nr XLIII/356/18 z dnia 22.03.2018r.
W sprawie: przystąpienia do procedury zmiany granic obrębów geodezyjnych sołectwa Stare Bielice i sołectwa Nowe Bielice
Uchwała nr XLIII/355/18 z dnia 22.03.2018r.
W sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Biesiekierzu
Uchwała nr XLII/354/18 z dnia 22.02.2018r.
W sprawie: zatwierdzenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy w Biesiekierzu na rok 2018
Uchwała nr XLII/353/18 z dnia 22.02.2018r.
W sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Biesiekierzu na rok 2018
Uchwała nr XLII/352/18 z dnia 22.02.2018r.
W sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na rok 2018
Uchwała nr XLII/351/18 z dnia 22.02.2018r.
W sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2018-2028
Uchwała nr XLII/350/18 z dnia 22.02.2018r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2018 rok
Uchwała nr XLII/349/18 z dnia 22.02.2018r.
W sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2018 roku Powiatowi Koszalińskiemu
Uchwała nr XLII/348/18 z dnia 22.02.2018r.
W sprawie: aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Biesiekierz na lata 2015–2020
Uchwała nr XLII/347/18 z dnia 22.02.2018r.
W sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Nowe Bielice (ul. Konwalii, Klonowa)
Uchwała nr XLII/346/18 z dnia 22.02.2018r.
W sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Nowe Bielice (ul. Lawendowa, Krokusów, Sasanek, Stokrotek, Goździków, Chabrów)
Uchwała nr XLII/345/18 z dnia 22.02.2018r.
W sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowe Bielice (ul. Kwiatowa)
Uchwała nr XLII/344/18 z dnia 22.02.2018r.
W sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Nowe Bielice (ul. Magnolii, Forsycji, Fiołków, Makowa, Mieczyków, Azaliowa, Frezji, Piwonii, Astrów)
Uchwała nr XLII/343/18 z dnia 22.02.2018r.
W sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Nowe Bielice (ul. Śnieżynek, Maciejek, Parkowa)
Uchwała nr XLII/342/18 z dnia 22.02.2018r.
W sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bielice (ul. Spokojna)
Uchwała nr XLII/341/18 z dnia 22.02.2018r.
W sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bielice (ul. Cisowa)
Uchwała nr XLII/340/18 z dnia 22.02.2018r.
W sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki
Uchwała nr XLII/339/18 z dnia 22.02.2018r.
W sprawie: wystąpienia Gminy Biesiekierz ze Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej
Uchwała nr XLII/338/18 z dnia 22.02.2018r.
W sprawie: wystąpienia Gminy Biesiekierz ze Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”
Uchwała nr XLII/337/18 z dnia 22.02.2018r.
W sprawie: wystąpienia Gminy Biesiekierz ze Stowarzyszenia Samorządowego S6
Uchwała nr XLII/336/18 z dnia 22.02.2018r.
W sprawie: odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratora Regionalnego w Szczecinie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę Nr VII/44/15 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 07 maja 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Uchwała nr XLII/335/18 z dnia 22.02.2018r.
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Uchwała nr XLII/334/18 z dnia 22.02.2018r.
W sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Uchwała nr XLI/333/18 z dnia 11.01.2018r.
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Biesiekierz oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
Uchwała nr XLI/332/18 z dnia 11.01.2018r.
W sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2018 roku Powiatowi Koszalińskiemu
Uchwała nr XLI/331/18 z dnia 11.01.2018r.
W sprawie: wystąpienia Gminy Biesiekierz ze Stowarzyszenia „Bank Żywności” w Nowych Bielicach
Uchwała nr XLI/330/18 z dnia 11.01.2018r.
W sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2018-2028
Uchwała nr XLI/329/18 z dnia 11.01.2018r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2018 rok
Uchwała nr XLI/328/18 z dnia 11.01.2018r.
W sprawie: przyjęcia od Powiatu Koszalińskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości
Uchwała nr XLI/327/18 z dnia 11.01.2018r.
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Uchwała nr XLI/326/18 z dnia 11.01.2018r.
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Uchwała nr XLI/325/18 z dnia 11.01.2018r.
W sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bielice (ul. Koszalińska)
Uchwała nr XLI/324/18 z dnia 11.01.2018r.
W sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bielice (ul. Morelowa)
Uchwała nr XL/323/17 z dnia 21.12.2017r.
W sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Biesiekierz na lata 2017-2023
Uchwała nr XL/322/17 z dnia 21.12.2017r.
W sprawie: dopłat dla odbiorców wody i dostawców ścieków z gospodarstw domowych z terenu Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XL/321/17 z dnia 21.12.2017r.
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biesiekierz
Uchwała nr XL/320/17 z dnia 21.12.2017r.
W sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Biesiekierz oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
Uchwała nr XL/319/17 z dnia 21.12.2017r.
W sprawie: uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu
Uchwała nr XL/318/17 z dnia 21.12.2017r.
W sprawie: zaliczenia dróg w miejscowości Stare Bielice i w miejscowości Biesiekierz do kategorii dróg gminnych
Uchwała nr XL/317/17 z dnia 21.12.2017r.
W sprawie: przyjęcia na rok 2018 harmonogramu realizacji zadań wynikających z „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2019”
Uchwała nr XL/316/17 z dnia 21.12.2017r.
W sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 roku
Uchwała nr XL/315/17 z dnia 21.12.2017r.
W sprawie: uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2018-2028
Uchwała nr XL/314/17 z dnia 21.12.2017r.
W sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Biesiekierz na 2018 rok
Uchwała nr XXXIX/313/17 z dnia 30.11.2017r.
W sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Stare Bielice (ul. Polnych Traw i Brzoskwiniowa)
Uchwała nr XXXIX/312/17 z dnia 30.11.2017r.
W sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bielice (ul. Modrzewiowa)
Uchwała nr XXXIX/311/17 z dnia 30.11.2017r.
W sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bielice (ul. Miodowa)
Uchwała nr XXXIX/310/17 z dnia 30.11.2017r.
W sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bielice (ul. Lubczykowa)
Uchwała nr XXXIX/309/17 z dnia 30.11.2017r.
W sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Stare Bielice (ul. Jabłoniowa i Nektarynkowa)
Uchwała nr XXXIX/308/17 z dnia 30.11.2017r.
W sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bielice (ul. Graniczna)
Uchwała nr XXXIX/307/17 z dnia 30.11.2017r.
W sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Stare Bielice (ul. Jarzębinowa i Dereniowa)
Uchwała nr XXXIX/306/17 z dnia 30.11.2017r.
W sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Stare Bielice (ul. Leszczynowa, Orzechowa, Morwowa i Czeremchowa)
Uchwała nr XXXIX/305/17 z dnia 30.11.2017r.
W sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXXIX/304/17 z dnia 30.11.2017r.
W sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warninie w 2017 r.
Uchwała nr XXXIX/303/17 z dnia 30.11.2017r.
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biesiekierzu w 2017 r.
Uchwała nr XXXIX/302/17 z dnia 30.11.2017r.
W sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2017-2028
Uchwała nr XXXIX/301/17 z dnia 30.11.2017r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2017 rok
Uchwała nr XXXIX/300/17 z dnia 30.11.2017r.
W sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Starych Bielicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Starych Bielicach
Uchwała nr XXXIX/299/17 z dnia 30.11.2017r.
W sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie
Uchwała nr XXXIX/298/17 z dnia 30.11.2017r.
W sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kpt. Wł. Wysockiego w Biesiekierzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kpt. Wł. Wysockiego w Biesiekierzu
Uchwała nr XXXIX/297/17 z dnia 30.11.2017r.
W sprawie: powierzenia Wójtowi Gminy Biesiekierz uprawnień w zakresie stanowienia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXXIX/296/17 z dnia 30.11.2017r.
W sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biesiekierz na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do 2025r.
Uchwała nr XXXVIII/295/17 z dnia 09.11.2017r.
W sprawie: zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
Uchwała nr XXXVIII/294/17 z dnia 09.11.2017r.
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2017 roku Powiatowi Koszalińskiemu
Uchwała nr XXXVIII/293/17 z dnia 09.11.2017r.
W sprawie: nadania nazwy ulicom w miejscowości Stare Bielice (ul. Leśna, Poziomkowa i Jagodowa)
Uchwała nr XXXVIII/292/17 z dnia 09.11.2017r.
W sprawie: nadania nazwy ulicom w miejscowości Stare Bielice (ul. Strefowa i Cicha)
Uchwała nr XXXVIII/291/17 z dnia 09.11.2017r.
W sprawie: nadania nazwy ulicom w miejscowości Stare Bielice (ul. Kalinowa, Akacjowa i Rolna)
Uchwała nr XXXVIII/290/17 z dnia 09.11.2017r.
W sprawie: nadania nazwy ulicom w miejscowości Stare Bielice (ul. Podgórna, Wspólna i Wiatraczna)
Uchwała nr XXXVIII/289/17 z dnia 09.11.2017r.
W sprawie: nadania nazwy ulicom w miejscowości Stare Bielice (ul. Tulipanowa, Sąsiedzka, Przyjaciół i Zgody)
Uchwała nr XXXVIII/288/17 z dnia 09.11.2017r.
W sprawie: nadania nazwy ulicom w miejscowości Stare Bielice (ul. Anyżowa, Laurowa, Waniliowa, Szafranowa i Sadowa)
Uchwała nr XXXVIII/287/17 z dnia 09.11.2017r.
W sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bielice (ul. Rumiankowa)
Uchwała nr XXXVIII/286/17 z dnia 09.11.2017r.
W sprawie: nadania nazwy ulicom w miejscowości Stare Bielice (ul. Kościelna, Szkolna i Wiejska)
Uchwała nr XXXVIII/285/17 z dnia 09.11.2017r.
W sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bielice (ul. Bałtycka)
Uchwała nr XXXVIII/284/17 z dnia 09.11.2017r.
W sprawie: udzielenia dotacji w 2017r. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy remoncie fundamentów kościoła przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Chrystusa Króla w Biesiekierzu
Uchwała nr XXXVIII/283/17 z dnia 09.11.2017r.
W sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Parnowie w 2017r.
Uchwała nr XXXVIII/282/17 z dnia 09.11.2017r.
W sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2017-2028
Uchwała nr XXXVIII/281/17 z dnia 09.11.2017r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2017 rok
Uchwała nr XXXVIII/280/17 z dnia 09.11.2017r.
W sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Biesiekierz w 2018 roku
Uchwała nr XXXVIII/279/17 z dnia 09.11.2017r.
W sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
Uchwała nr XXXVIII/278/17 z dnia 09.11.2017r.
W sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art., 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
Uchwała nr XXXVIII/277/17 z dnia 09.11.2017r.
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Biesiekierz na lata 2017-2019
Uchwała nr XXXVIII/276/17 z dnia 09.11.2017r.
W sprawie: uchwalenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki z o. o. Regionalne Wodociągi i Kanalizacja z siedzibą w Białogardzie na obszarze Gminy Biesiekierz na lata 2018-2020
Uchwała nr XXXVII/275/17 z dnia 06.10.2017r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2017 rok
Uchwała nr XXXVI/274/17 z dnia 28.09.2017r.
W sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warninie w 2017r.
Uchwała nr XXXVI/273/17 z dnia 28.09.2017r.
W sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biesiekierzu w 2017r.
Uchwała nr XXXVI/272/17 z dnia 28.09.2017r.
W sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2017-2028
Uchwała nr XXXVI/271/17 z dnia 28.09.2017r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2017 rok
Uchwała nr XXXVI/270/17 z dnia 28.09.2017r.
W sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bielice (ul. Wierzbowa)
Uchwała nr XXXVI/269/17 z dnia 28.09.2017r.
W sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Stare Bielice (ul. Wiązowa, Jemiołowa, Bukowa, Cyprysowa, Daglezjowa, Dębowa, Grabowa, Jesionowa, Platanowa, Polna, Łąkowa, Jodłowa, Sosnowa i Zacisze)
Uchwała nr XXXVI/268/17 z dnia 28.09.2017r.
W sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Stare Bielice (ul. Słoneczna, Pogodna, Promienna, Tęczowa, Letnia, Jesienna, Wiosenna, Księżycowa i Zielony Pagórek)
Uchwała nr XXXVI/267/17 z dnia 28.09.2017r.
W sprawie: zmniejszenia realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Gminnego Przedszkola w Biesiekierzu w roku szkolnym 2017/2018
Uchwała nr XXXV/266/17 z dnia 31.08.2017r.
W sprawie: zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biesiekierz
Uchwała nr XXXV/265/17 z dnia 31.08.2017r.
W sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2017-2028
Uchwała nr XXXV/264/17 z dnia 31.08.2017r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2017r.
Uchwała nr XXXV/263/17 z dnia 31.08.2017r.
W sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Biesiekierz lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
Uchwała nr XXXV/262/17 z dnia 31.08.2017r.
W sprawie: zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
Uchwała nr XXXIV/261/17 z dnia 20.07.2017r.
W sprawie: rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu odnośnie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej
Uchwała nr XXXIV/260/17 z dnia 20.07.2017r.
W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 wraz z towarzyszącymi obiektami oraz infrastrukturą niezbędną do prawidłowej realizacji funkcji przeznaczenia podstawowego w Gminie Biesiekierz
Uchwała nr XXXIII/259/17 z dnia 29.06.2017r.
W sprawie: określenia przeznaczenia mienia, należności i zobowiązań po Gimnazjum im. Wybitnych Polaków z siedzibą w Biesiekierzu włączonego do Szkoły Podstawowej im. kpt. Władysława Wysockiego w Biesiekierzu
Uchwała nr XXXIII/258/17 z dnia 29.06.2017r.
W sprawie: zmiany uchwały udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2017 roku Powiatowi Koszalińskiemu
Uchwała nr XXXIII/257/17 z dnia 29.06.2017r.
W sprawie: uchylenia Uchwały Rady Gminy w Biesiekierzu Nr XXVIII/219/17 z dnia 26 stycznia 2017r. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2017 roku Powiatowi Koszalińskiemu
Uchwała nr XXXIII/256/17 z dnia 29.06.2017r.
W sprawie: zmiany uchwały udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2017 roku Powiatowi Koszalińskiemu
Uchwała nr XXXIII/255/17 z dnia 29.06.2017r.
W sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy w Biesiekierzu Nr XXVIII/217/17 z dnia 26 stycznia 2017r. przyjęcia od Powiatu Koszalińskiego zadania inwestycyjnego polegającego na budowie odwodnienia wraz z budową i remontem infrastruktury drogowej w m. Kotłowo
Uchwała nr XXXIII/254/17 z dnia 29.06.2017r.
W sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2017-2028
Uchwała nr XXXIII/253/17 z dnia 29.06.2017r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2017 rok
Uchwała nr XXXIII/252/17 z dnia 29.06.2017r.
W sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bielice
Uchwała nr XXXII/251/17 z dnia 25.05.2017r.
W sprawie: zaliczenia dróg w miejscowości Stare Bielice do kategorii dróg gminnych
Uchwała nr XXXII/250/17 z dnia 25.05.2017r.
W sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny na cel publiczny na rzecz samorządowej instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXXII/249/17 z dnia 25.05.2017r.
W sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
Uchwała nr XXXII/248/17 z dnia 25.05.2017r.
W sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biesiekierzu w 2017r.
Uchwała nr XXXII/247/17 z dnia 25.05.2017r.
W sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2017 roku Powiatowi Koszalińskiemu
Uchwała nr XXXII/246/17 z dnia 25.05.2017r.
W sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2017-2028
Uchwała nr XXXII/245/17 z dnia 25.05.2017r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2017 rok
Uchwała nr XXXII/244/17 z dnia 25.05.2017r.
W sprawie: wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3519Z i remont przepustu pod drogą 3519Z”
Uchwała nr XXXII/243/17 z dnia 25.05.2017r.
W sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Nowe Bielice
Uchwała nr XXXII/242/17 z dnia 25.05.2017r.
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i posiadania psów
Uchwała nr XXXII/241/17 z dnia 25.05.2017r.
W sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Biesiekierz z tytułu wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2016 rok
Uchwała nr XXXII/240/17 z dnia 25.05.2017r.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2016 rok
Uchwała nr XXXI/239/17 z dnia 13.04.2017r.
W sprawie: rozpatrzenia skargi wniesionej na kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
Uchwała nr XXX/238/17 z dnia 23.03.2017r.
W sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2017-2028
Uchwała nr XXX/237/17 z dnia 23.03.2017r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2017 r.
Uchwała nr XXX/236/17 z dnia 23.03.2017r.
W sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Biesiekierz lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
Uchwała nr XXX/235/17 z dnia 23.03.2017r.
W sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki
Uchwała nr XXX/234/17 z dnia 23.03.2017r.
W sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biesiekierz w 2017 roku
Uchwała nr XXX/233/17 z dnia 23.03.2017r.
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXX/232/17 z dnia 23.03.2017r.
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXX/231/17 z dnia 23.03.2017r.
W sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na terenie Gminy Biesiekierz na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Uchwała nr XXIX/230/17 z dnia 9.02.2017r.
W sprawie: określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
Uchwała nr XXIX/229/17 z dnia 9.02.2017r.
W sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane
Uchwała nr XXIX/228/17 z dnia 9.02.2017r.
W sprawie: określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do placówek prowadzonych przez Gminę Biesiekierz
Uchwała nr XXIX/227/17 z dnia 9.02.2017r.
W sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Uchwała nr XXVIII/226/17 z dnia 26.01.2017r.
W sprawie: zatwierdzenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy w Biesiekierzu na rok 2017
Uchwała nr XXVIII/225/17 z dnia 26.01.2017r.
W sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Biesiekierzu na rok 2017
Uchwała nr XXVIII/224/17 z dnia 26.01.2017r.
W sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na rok 2017
Uchwała nr XXVIII/223/17 z dnia 26.01.2017r.
W sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2017-2028
Uchwała nr XXVIII/222/17 z dnia 26.01.2017r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2017
Uchwała nr XXVIII/221/17 z dnia 26.01.2017r.
W sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2017 roku Powiatowi Koszalińskiemu (zadanie pn. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Biesiekierz)
Uchwała nr XXVIII/220/17 z dnia 26.01.2017r.
W sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2017 roku Powiatowi Koszalińskiemu (zadanie pn. Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3522Z na odcinku Biesiekierz-Parnowo-I etap w m. Biesiekierz)
Uchwała nr XXVIII/219/17 z dnia 26.01.2017r.
W sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2017 roku Powiatowi Koszalińskiemu (zadanie pn. Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3518Z Mączno-Popowo, nr 3523Z Popowo-Parnowo-Laski-Dunowo oraz nr 3529Z na odcinku Dunowo-Niedalino w zakresie przebudowy i remontu drogi pow. nr 3523Z na odcinku od drogi krajowej nr 6 do drogi pow. 3529Z)
Uchwała nr XXVIII/218/17 z dnia 26.01.2017r.
W sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2017 roku Powiatowi Koszalińskiemu (zadanie pn. Budowa odwodnienia wraz z remontem infrastruktury drogowej na drodze powiatowej nr 3525Z Mścice-Dobre-Stare Bielice)
Uchwała nr XXVIII/217/17 z dnia 26.01.2017r.
W sprawie: przyjęcia od Powiatu Koszalińskiego zadania inwestycyjnego polegającego na budowie odwodnienia wraz z budową i remontem infrastruktury drogowej w m. Kotłowo
Uchwała nr XXVIII/216/17 z dnia 26.01.2017r.
W sprawie: przyjęcia od Powiatu Koszalińskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości
Uchwała nr XXVIII/215/17 z dnia 26.01.2017r.
W sprawie: wysokości i zasad ustalania oraz rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXVIII/214/17 z dnia 26.01.2017r.
W sprawie: Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXVIII/213/17 z dnia 26.01.2017r.
W sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Biesiekierz udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
Uchwała nr XXVIII/212/17 z dnia 26.01.2017r.
W sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Biesiekierz na lata 2017-2019
Uchwała nr XXVIII/211/17 z dnia 26.01.2017r.
W sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok
Uchwała nr XXVIII/210/17 z dnia 26.01.2017r.
W sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXVII/209/16 z dnia 22.12.2016r.
W sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego w 2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
Uchwała nr XXVII/208/16 z dnia 22.12.2016r.
W sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Biesiekierz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
Uchwała nr XXVII/207/16 z dnia 22.12.2016r.
W sprawie: wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Biesiekierz
Uchwała nr XXVII/206/16 z dnia 22.12.2016r.
W sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2016-2028
Uchwała nr XXVII/205/16 z dnia 22.12.2016r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2016r.
Uchwała nr XXVII/204/16 z dnia 22.12.2016r.
W sprawie: przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn.”Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Biesiekierz” na lata 2017-2019
Uchwała nr XXVII/203/16 z dnia 22.12.2016r.
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Uchwała nr XXVII/202/16 z dnia 22.12.2016r.
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
Uchwała nr XXVII/201/16 z dnia 22.12.2016r.
W sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
Uchwała nr XXVII/200/16 z dnia 22.12.2016r.
W sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2017–2028
Uchwała nr XXVII/199/16 z dnia 22.12.2016r.
W sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Biesiekierz na 2017 rok
Uchwała nr XXVI/198/16 z dnia 24.11.2016r.
W sprawie: uchylenia uchwały w sprawie MPZP dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 wraz z towarzyszącymi obiektami oraz infrastrukturą niezbędną do prawidłowej realizacji funkcji przeznaczenia podstawowego w Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXVI/197/16 z dnia 24.11.2016r.
W sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2016-2028
Uchwała nr XXVI/196/16 z dnia 24.11.2016r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2016r.
Uchwała nr XXVI/195/16 z dnia 24.11.2016r.
W sprawie: stanowiska dotyczącego budowy drogi ekspresowej S6 i S11
Uchwała nr XXVI/194/16 z dnia 24.11.2016r.
W sprawie: zaliczenia dróg w miejscowości Laski Koszalińskie do kategorii dróg gminnych
Uchwała nr XXVI/193/16 z dnia 24.11.2016r.
W sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
Uchwała nr XXVI/192/16 z dnia 24.11.2016r.
W sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Biesiekierz w 2017 roku
Uchwała nr XXVI/191/16 z dnia 24.11.2016r.
W sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
Uchwała nr XXVI/190/16 z dnia 24.11.2016r.
W sprawie: dopłat dla odbiorców wody i dostawców ścieków z gospodarstw domowych z terenu Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXV/189/16 z dnia 27.10.2016r.
W sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2016-2028
Uchwała nr XXV/188/16 z dnia 27.10.2016r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2016 r.
Uchwała nr XXV/187/16 z dnia 27.10.2016r.
W sprawie: przystąpienia Gminy Biesiekierz do Lokalnej Organizacji Turystycznej Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXV/186/16 z dnia 27.10.2016r.
W sprawie: przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Biesiekierz" na lata 2016-2018
Uchwała nr XXV/185/16 z dnia 27.10.2016r.
W sprawie: wzniesienia pomnika w formie kamiennego obelisku w miejscowości Biesiekierz
Uchwała nr XXV/184/16 z dnia 27.10.2016r.
W sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXV/183/16 z dnia 27.10.2016r.
W sprawie: przyjęcia od Miasta Koszalin zadania z zakresu budowy dróg w granicach administracyjnych Miasta Koszalin
Uchwała nr XXV/182/16 z dnia 27.10.2016r.
W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 wraz z towarzyszącymi obiektami oraz infrastrukturą niezbędną do prawidłowej realizacji funkcji przeznaczenia podstawowego w Gminie Biesiekierz
Uchwała nr XXV/181/16 z dnia 27.10.2016r.
W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz - wprowadzeń linii elektroenergetycznych do stacji elektroenergetycznej 400/220/110kV Dunowo w obrębie Laski Koszalińskie
Uchwała nr XXIV/180/16 z dnia 8.09.2016r.
W sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXIV/179/16 z dnia 8.09.2016r.
W sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2016-2028
Uchwała nr XXIV/178/16 z dnia 8.09.2016r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2016r.
Uchwała nr XXIV/177/16 z dnia 8.09.2016r.
W sprawie: zmiany uchwały Nr IV/25/15 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego boiska sportowego w Biesiekierzu
Uchwała nr XXIV/176/16 z dnia 8.09.2016r.
W sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biesiekierzu w 2016r.
Uchwała nr XXIII/175/16 z dnia 28.07.2016r.
W sprawie: zmiany składu Komisji ds.Społecznych i Oświaty Rady Gminy w Biesiekierzu
Uchwała nr XXIII/174/16 z dnia 28.07.2016r.
W sprawie: zmiany Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Biesiekierz na lata 2016-2022
Uchwała nr XXIII/173/16 z dnia 28.07.2016r.
W sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXIII/172/16 z dnia 28.07.2016r.
W sprawie: terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała nr XXIII/171/16 z dnia 28.07.2016r.
W sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała nr XXII/170/16 z dnia 30.06.2016r.
W sprawie: przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXII/169/16 z dnia 30.06.2016r.
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy w Biesiekierzu
Uchwała nr XXI/168/16 z dnia 10.06.2016r.
W sprawie: udzielenia dotacji w 2016 roku na prace konserwatorskie i restauratorskie przy malowidłach ściennych i sklepiennych w prezbiterium oraz malowidłach w łuku tęczowym przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Świętej w Mierzynie, gm. Karlino
Uchwała nr XXI/167/16 z dnia 10.06.2016r.
W sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2016-2028
Uchwała nr XXI/166/16 z dnia 10.06.2016r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2016r.
Uchwała nr XXI/165/16 z dnia 10.06.2016r.
W sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Biesiekierz
Uchwała nr XX/164/16 z dnia 02.06.2016r.
W sprawie: rozpatrzenia skargi wniesionej na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu
Uchwała nr XX/163/16 z dnia 02.06.2016r.
W sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2016-2028
Uchwała nr XX/162/16 z dnia 02.06.2016r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2016r.
Uchwała nr XX/161/16 z dnia 02.06.2016r.
W sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt
Uchwała nr XX/160/16 z dnia 02.06.2016r.
W sprawie: upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Uchwała nr XX/159/16 z dnia 02.06.2016r.
W sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Biesiekierz na lata 2016-2022
Uchwała nr XX/158/16 z dnia 02.06.2016r.
W sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz pod rozbudowę stacji elektroenergetycznej w obrębie Laski Koszalińskie
Uchwała nr XX/157/16 z dnia 02.06.2016r.
W sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Biesiekierz z tytułu wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2015r.
Uchwała nr XX/156/16 z dnia 02.06.2016r.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2015r.
Uchwała nr XIX/155/16 z dnia 28.04.2016r.
W sprawie: oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Uchwała nr XIX/154/16 z dnia 28.04.2016r.
W sprawie: zmiany składu Komisji ds. Społecznych i Oświaty Rady Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XVIII/153/16 z dnia 7.04.2016r.
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XVIII/152/16 z dnia 7.04.2016r.
W sprawie: zmiany Statutu Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XVIII/151/16 z dnia 7.04.2016r.
W sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biesiekierz w 2016r.
Uchwała nr XVIII/150/16 z dnia 7.04.2016r.
W sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r.
Uchwała nr XVIII/149/16 z dnia 7.04.2016r.
W sprawie: emisji obligacji komunalnych
Uchwała nr XVIII/148/16 z dnia 7.04.2016r.
W sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2016r. Powiatowi Koszalińskiemu
Uchwała nr XVIII/147/16 z dnia 7.04.2016r.
W sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biesiekierzu w 2016r.
Uchwała nr XVIII/146/16 z dnia 7.04.2016r.
W sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Parnowie w 2016r.
Uchwała nr XVIII/145/16 z dnia 7.04.2016r.
W sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2016-2028
Uchwała nr XVIII/144/16 z dnia 7.04.2016r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2016r.
Uchwała nr XVII/143/16 z dnia 25.02.2016r.
W sprawie: zatwierdzenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy w Biesiekierzu na rok 2016
Uchwała nr XVII/142/16 z dnia 25.02.2016r.
W sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Biesiekierzu na rok 2016
Uchwała nr XVII/141/16 z dnia 25.02.2016r.
W sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na rok 2016
Uchwała nr XVII/140/16 z dnia 25.02.2016r.
W sprawie: uchylenia uchwał w sprawie zamiaru utworzenia filii Gminnego Przedszkola w Biesiekierzu
Uchwała nr XVII/139/16 z dnia 25.02.2016r.
W sprawie: określenia kryteriów naboru do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Biesiekierz
Uchwała nr XVII/138/16 z dnia 25.02.2016r.
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biesiekierz
Uchwała nr XVII/137/16 z dnia 25.02.2016r.
W sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki
Uchwała nr XVII/136/16 z dnia 25.02.2016r.
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i posiadania psów
Uchwała nr XVII/135/16 z dnia 25.02.2016r.
W sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu
Uchwała nr XVII/134/16 z dnia 25.02.2016r.
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Biesiekierzu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Biesiekierzu
Uchwała nr XVII/133/16 z dnia 25.02.2016r.
W sprawie: uchwalenia Statutu Gminnych Służb Technicznych i Komunalnych
Uchwała nr XVII/132/16 z dnia 25.02.2016r.
W sprawie: uchwalenia statutów sołectw Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XVII/131/16 z dnia 25.02.2016r.
W sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XVII/130/16 z dnia 25.02.2016r.
W sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020
Uchwała nr XVII/129/16 z dnia 25.02.2016r.
W sprawie: przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Biesiekierz na lata 2016-2018
Uchwała nr XVII/128/16 z dnia 25.02.2016r.
W sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administarcji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
Uchwała nr XVII/127/16 z dnia 25.02.2016r.
W sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego
Uchwała nr XVI/126/15 z dnia 22.12.2015r.
W sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
Uchwała nr XVI/125/15 z dnia 22.12.2015r.
W sprawie: zmieniającą uchwałę w sprawie dopłat dla odbiorców wody i dostawców ścieków z gospodarstw domowych na terenie gminy Biesiekierz
Uchwała nr XVI/124/15 z dnia 22.12.2015r.
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Biesiekierz udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
Uchwała nr XVI/123/15 z dnia 22.12.2015r.
W sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Biesiekierz na lata 2015-2020
Uchwała nr XVI/122/15 z dnia 22.12.2015r.
W sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2016-2028
Uchwała nr XVI/121/15 z dnia 22.12.2015r.
W sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Biesiekierz na rok 2016
Uchwała nr XV/120/15 z dnia 08.12.2015r.
W sprawie: zamiaru utworzenia filii Gminnego Przedszkola w Biesiekierzu (w SP w Świeminie)
Uchwała nr XV/119/15 z dnia 08.12.2015r.
W sprawie: zamiaru utworzenia filii Gminnego Przedszkola w Biesiekierzu (w SP w Starych Bielicach)
Uchwała nr XV/118/15 z dnia 08.12.2015r.
W sprawie: zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Starych Bielicach poprzez likwidację oddziału przedszkolnego
Uchwała nr XV/117/15 z dnia 08.12.2015r.
W sprawie: zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie poprzez likwidację oddziału przedszkolnego
Uchwała nr XV/116/15 z dnia 08.12.2015r.
W sprawie: zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kpt.Wł. Wysockiego w Biesiekierzu poprzez likwidację oddziału przedszkolnego
Uchwała nr XIV/115/15 z dnia 26.11.2015r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2015r.
Uchwała nr XIV/114/15 z dnia 26.11.2015r.
W sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2015-2024
Uchwała nr XIV/113/15 z dnia 26.11.2015r.
W sprawie: przyjęcia przez Gminę Biesiekierz od Powiatu Koszalińskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi nr: 3519Z, 3520Z, 3521Z, 3522Z oraz 3525Z w zakresi9e utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości
Uchwała nr XIV/112/15 z dnia 26.11.2015r.
W sprawie: przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XIV/111/15 z dnia 26.11.2015r.
W sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego
Uchwała nr XIV/110/15 z dnia 26.11.2015r.
W sprawie: opłaty targowej
Uchwała nr XIV/109/15 z dnia 26.11.2015r.
W sprawie: ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny na terenie Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XIV/108/15 z dnia 26.11.2015r.
W sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Biesiekierz w 2016 roku
Uchwała nr XIV/107/15 z dnia 26.11.2015r.
W sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016r.
Uchwała nr XIV/106/15 z dnia 26.11.2015r.
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i posiadania psów
Uchwała nr XIV/105/15 z dnia 26.11.2015r.
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczym- sołectwom położonym na terenie Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XIV/104/15 z dnia 26.11.2015r.
W sprawie: utworzenia Sołectwa Cieszyn
Uchwała nr XIV/103/15 z dnia 26.11.2015r.
W sprawie: uchwalenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Spółki z o.o. Regionalne Wodociągi i Kanalizacja z siedzibą w Białogardzie na obszarze Gminy Biesiekierz na rok 2016
Uchwała nr XIV/102/15 z dnia 26.11.2015r.
W sprawie: uchwały w dopłat dla odbiorców wody i dostawców ścieków z gospodarstw domowych z terenu Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XIII/101/15 z dnia 22.10.2015r.
W sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2015-2024
Uchwała nr XIII/100/15 z dnia 22.10.2015r.
W sprawie: połączenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Biesiekierzu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Biesiekierzu
Uchwała nr XIII/99/15 z dnia 22.10.2015r.
W sprawie: uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz
Uchwała nr XIII/98/15 z dnia 22.10.2015r.
W sprawie: zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Starych Bielicach poprzez likwidację oddziału przedszkolnego
Uchwała nr XIII/97/15 z dnia 22.10.2015r.
W sprawie: zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie poprzez likwidację oddziału przedszkolnego
Uchwała nr XIII/96/15 z dnia 22.10.2015r.
W sprawie: zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kpt. Wł. Wysockiego w Biesiekierzu poprzez likwidację oddziału przedszkolnego
Uchwała nr XIII/95/15 z dnia 22.10.2015r.
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Biesiekierz
Uchwała nr XIII/94/15 z dnia 22.10.2015r.
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Biesiekierz udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
Uchwała nr XIII/93/15 z dnia 22.10.2015r.
W sprawie: wyboru ławników na kadencję 2016-2019
Uchwała nr XII/92/15 z dnia 24.09.2015r.
W sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (Stare Bielice)
Uchwała nr XII/91/15 z dnia 24.09.2015r.
W sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych w 2015r.
Uchwała nr XII/90/15 z dnia 24.09.2015r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na rok 2015
Uchwała nr XII/89/15 z dnia 24.09.2015r.
W sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Uchwała nr XII/88/15 z dnia 24.09.2015r.
W sprawie: wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie i remoncie dróg powiatowych nr 3518Z Mączno-Popowo, nr 3523Z Popowo-Parnowo-Laski-Dunowo oraz nr 3529Z na odcinku Dunowo-Niedalino w partnerstwie z Powiatem Koszalińskim i Gminą Będzino
Uchwała nr XII/87/15 z dnia 24.09.2015r.
W sprawie: zaliczenia dróg w miejscowości Stare Bielice do kategorii dróg gminnych
Uchwała nr XII/86/15 z dnia 24.09.2015r.
W sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz
Uchwała nr XII/85/15 z dnia 24.09.2015r.
W sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz
Uchwała nr XI/84/15 z dnia 27.08.2015r.
W sprawie: wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Biesiekierz w Mieleńskiej Lokalnej Grupie Rybackiej w okresie programowania 2014-2020
Uchwała nr XI/83/15 z dnia 27.08.2015r.
W sprawie: apelu o odrzucenie części zapisów projektu ustawy Prawo wodne
Uchwała nr XI/82/15 z dnia 27.08.2015r.
W sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2015-2024
Uchwała nr XI/81/15 z dnia 27.08.2015r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2015r.
Uchwała nr XI/80/15 z dnia 27.08.2015r.
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy w Biesiekierzu
Uchwała nr XI/79/15 z dnia 27.08.2015r.
W sprawie: wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
Uchwała nr XI/78/15 z dnia 27.08.2015r.
W sprawie: wystąpienia ze związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
Uchwała nr XI/77/15 z dnia 27.08.2015r.
W sprawie: zmiany Statutu Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XI/76/15 z dnia 27.08.2015r.
W sprawie: przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
Uchwała nr XI/75/15 z dnia 27.08.2015r.
W sprawie: powołania doraźnej Komisji ds. nazewnictwa ulic i placów na terenie Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XI/74/15 z dnia 27.08.2015r.
W sprawie: pozbawienia w części kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XI/73/15 z dnia 27.08.2015r.
W sprawie: wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie i remoncie drogi nr 3523Z Popowo-Parnowo-Laski-Dunowo w partnerstwie z Powiatem Koszalińskim
Uchwała nr XI/72/15 z dnia 27.08.2015r.
W sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biesiekierzu na 2015r.
Uchwała nr XI/71/15 z dnia 27.08.2015r.
W sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Koszalińskiemu (dot. budowy chodnika w m. Kotłowo)
Uchwała nr XI/70/15 z dnia 27.08.2015r.
W sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Koszalińskiemu (dot. budowy chodnika w m. Kraśnik)
Uchwała nr X/69/15 z dnia 02.07.2015r.
W sprawie: emisji obligacji komunalnych
Uchwała nr IX/68/15 z dnia 25.06.2015r.
W sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2015-2024
Uchwała nr IX/67/15 z dnia 25.06.2015r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2015r.
Uchwała nr IX/66/15 z dnia 25.06.2015r.
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół i przedszkola niewymienionych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów i logopedów
Uchwała nr IX/65/15 z dnia 25.06.2015r.
W sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biesiekierz
Uchwała nr IX/64/15 z dnia 25.06.2015r.
W sprawie: określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorzadu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Biesiekierz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
Uchwała nr IX/63/15 z dnia 25.06.2015r.
W sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego
Uchwała nr IX/62/15 z dnia 25.06.2015r.
W sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Biesiekierz
Uchwała nr IX/61/15 z dnia 25.06.2015r.
W sprawie: uchylenia uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy
Uchwała nr IX/60/15 z dnia 25.06.2015r.
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących rad sołeckich z Gminy Biesiekierz
Uchwała nr IX/59/15 z dnia 25.06.2015r.
W sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym
Uchwała nr IX/58/15 z dnia 25.06.2015r.
W sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Biesiekierz z tytułu wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2014r.
Uchwała nr IX/57/15 z dnia 25.06.2015r.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2014r.
Uchwała nr VIII/56/15 z dnia 28.05.2015r.
W sprawie: zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2015-2021
Uchwała nr VIII/55/15 z dnia 28.05.2015r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015r.
Uchwała nr VIII/54/15 z dnia 28.05.2015r.
W sprawie: uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie nieruchomości na terenie Gminy Biesiekierz do Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Uchwała nr VIII/53/15 z dnia 28.05.2015r.
W sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gościno własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 209 obręb Kraśnik
Uchwała nr VIII/52/15 z dnia 28.05.2015r.
W sprawie: wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie odwodnienia wraz z budową i remontem infrastruktury drogowej w m. Kotłowo w partnerstwie z Powiatem Koszalińskim
Uchwała nr VIII/51/15 z dnia 28.05.2015r.
W sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała nr VIII/50/15 z dnia 28.05.2015r.
W sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Uchwała nr VIII/49/15 z dnia 28.05.2015r.
W sprawie: inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i posiadania psów
Uchwała nr VIII/48/15 z dnia 28.05.2015r.
W sprawie: powołania zespołu do wyboru ławników
Uchwała nr VII/47/15 z dnia 07.05.2015r.
W sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Uchwała nr VII/46/15 z dnia 07.05.2015r.
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz
Uchwała nr VII/45/15 z dnia 07.05.2015r.
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Biesiekierzu ze struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu
Uchwała nr VII/44/15 z dnia 07.05.2015r.
W sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Uchwała nr VII/43/15 z dnia 07.05.2015r.
W sprawie: przystąpienia do Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania
Uchwała nr VII/42/15 z dnia 07.05.2015r.
W sprawie: wystąpienia Gminy Biesiekierz z lokalnej grupy działania „Środkowopomorska Grupa Działania”
Uchwała nr VII/41/15 z dnia 07.05.2015r.
W sprawie: określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Biesiekierz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
Uchwała nr VII/40/15 z dnia 07.05.2015r.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz
Uchwała nr VII/39/15 z dnia 07.05.2015r.
W sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2015 roku Powiatowi Koszalińskiemu
Uchwała nr VII/38/15 z dnia 07.05.2015r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015 r.
Uchwała nr VI/37/15 z dnia 02.04.2015r.
W sprawie: powołania Skarbnika Gminy Biesiekierz
Uchwała nr VI/36/15 z dnia 02.04.2015r.
W sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania
Uchwała nr V/35/15 z dnia 19.03.2015r.
W sprawie: odwołania Skarbnika Gminy Biesiekierz
Uchwała nr V/34/15 z dnia 19.03.2015r.
W sprawie: nabycia nieruchomości
Uchwała nr V/33/15 z dnia 19.03.2015r.
W sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biesiekierz w 2015 roku
Uchwała nr V/32/15 z dnia 19.03.2015r.
W sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Biesiekierz
Uchwała nr V/31/15 z dnia 19.03.2015r.
W sprawie: przystąpienia do Stowarzyszenia „Bank Żywności” w Nowych Bielicach
Uchwała nr V/30/15 z dnia 19.03.2015r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2015
Uchwała nr IV/29/15 z dnia 19.02.2015r.
W sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej (dz.nr 36/6 obr. Biesiekierz)
Uchwała nr IV/28/15 z dnia 19.02.2015r.
W sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej (dz.nr 36/8 obr. Biesiekierz)
Uchwała nr IV/27/15 z dnia 19.02.2015r.
W sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. 53/2 i nr 54 w obr. Biesiekierz)
Uchwała nr IV/26/15 z dnia 19.02.2015r.
W sprawie: określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Biesiekierz
Uchwała nr IV/25/15 z dnia 19.02.2015r.
W sprawie: zasad i trybu korzystania z gminnego boiska sportowego w Biesiekierzu
Uchwała nr IV/24/15 z dnia 19.02.2015r.
W sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z ogólnodostępnych siłowni plenerowych na terenie Gminy Biesiekierz
Uchwała nr IV/23/15 z dnia 19.02.2015r.
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
Uchwała nr IV/22/15 z dnia 19.02.2015r.
W sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej RG w Biesiekierzu na rok 2015
Uchwała nr III/21/14 z dnia 30.12.2014r.
W sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na rok 2015
Uchwała nr III/20/14 z dnia 30.12.2014r.
W sprawie: zatwierdzenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy w Biesiekierzu na rok 2015
Uchwała nr III/19/14 z dnia 30.12.2014r.
W sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Biesiekierzu na 2015 rok
Uchwała nr III/18/14 z dnia 30.12.2014r.
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie działki oznaczonej nr 12/72 w obr. Kotłowo gm. Biesiekierz
Uchwała nr III/17/14 z dnia 30.12.2014r.
W sprawie: uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody
Uchwała nr III/16/14 z dnia 30.12.2014r.
W sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego
Uchwała nr III/15/14 z dnia 30.12.2014r.
W sprawie: przyjęcia harmonogramu realizacji zadań w roku 2015, wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2016
Uchwała nr III/14/14 z dnia 30.12.2014r.
W sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok
Uchwała nr III/13/14 z dnia 30.12.2014r.
W sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biesiekierz na 2015-2021
Uchwała nr III/12/14 z dnia 30.12.2014r.
W sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Biesiekierz na rok 2015
Uchwała nr II/11/14 z dnia 10.12.2014r.
W sprawie: uchwalenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Spółki z o.o. RWiK z siedzibą w Białogardzie na obszarze Gminy Biesiekierz na lata 2015-2016
Uchwała nr II/10/14 z dnia 10.12.2014r.
W sprawie: dopłat dla odbiorców wody i dostawców ścieków z gospodarstw domowych z terenu Gminy Biesiekierz
Uchwała nr II/9/14 z dnia 10.12.2014r.
W sprawie: wyznaczenia delegata do reprezentowania Gminy Biesiekierz w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
Uchwała nr II/8/14 z dnia 10.12.2014r.
W sprawie: wyboru delegatów do reprezentowania Gminy Biesiekierz w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
Uchwała nr II/7/14 z dnia 10.12.2014r.
W sprawie: powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy w Biesiekierzu oraz wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji
Uchwała nr II/6/14 z dnia 10.12.2014r.
W sprawie: ustalenia diet dla przewodniczących rad sołeckich z Gminy Biesiekierz
Uchwała nr II/5/14 z dnia 10.12.2014r.
W sprawie: zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy w Biesiekierzu
Uchwała nr II/4/14 z dnia 10.12.2014r.
W sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Biesiekierz
Uchwała nr I/3/14 z dnia 27.11.2014r.
W sprawie: wyboru Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Biesiekierzu
Uchwała nr I/2/14 z dnia 27.11.2014r.
W sprawie: wyboru Przewodniczący Rady Gminy w Biesiekierzu
Uchwała nr I/1/14 z dnia 27.11.2014r.
W sprawie: ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Biesiekierzu

 Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 06.06.2019
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Głuszek
Dokument BIP z dnia: 22.10.2018
Dokument oglądany razy: 5 472
Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw