RSS
SmodBIP

Uchwały w kadencji VI (2010-2014)

Poniżej publikujemy wszystkie uchwały Rady Gminy w Biesiekierzu kadencji VI w latach 2010-2014.

Informujemy jednocześnie, że oryginalne dokumenty znajdują się w Biurze Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu i są do wglądu w godzinach urzędowania.

 

Uchwała nr XLIX/275/14 z dnia 14.11.2014r.
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2014-2021
Uchwała nr XLIX/274/14 z dnia 14.11.2014r.
W sprawie: zmiany w budżecie Gminy na rok 2014
Uchwała nr XLVIII/273/14 z dnia 24.10.2014r.
W sprawie: ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych
Uchwała nr XLVIII/272/14 z dnia 24.10.2014r.
W sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego
Uchwała nr XLVIII/271/14 z dnia 24.10.2014r.
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Biesiekierz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
Uchwała nr XLVIII/270/14 z dnia 24.10.2014r.
W sprawie: uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody
Uchwała nr XLVIII/269/14 z dnia 24.10.2014r.
W sprawie: ustalenia ceny drewna na obszarze Gminy Biesiekierz na 2015 rok do naliczenia podatku leśnego, sposobu jego poboru i określenia inkasentów
Uchwała nr XLVIII/268/14 z dnia 24.10.2014r.
W sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Biesiekierz w 2015 roku
Uchwała nr XLVIII/267/14 z dnia 24.10.2014r.
W sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XLVIII/266/14 z dnia 24.10.2014r.
W sprawie: określenia podstawy obliczenia podatku rolnego
Uchwała nr XLVIII/265/14 z dnia 24.10.2014r.
W sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2014-2021
Uchwała nr XLVIII/264/14 z dnia 24.10.2014r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2014
Uchwała nr XLVIII/263/14 z dnia 24.10.2014r.
W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz w obrębach: Parsowo, Świemino, Kraśnik Koszaliński, Warnino z przeznaczeniem terenów pod lokalizację farmy elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną i strefami oddziaływania
Uchwała nr XLVII/262/14 z dnia 29.09.2014r.
W sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Mielno
Uchwała nr XLVII/261/14 z dnia 29.09.2014r.
W sprawie: rozpatrzenie skargi na Wójta
Uchwała nr XLVII/260/14 z dnia 29.09.2014r.
W sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Uchwała nr XLVII/259/14 z dnia 29.09.2014r.
W sprawie: wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 3519Z o przebiegu: droga nr 6-Kraśnik-Warnino-Świemino-droga nr 6 w partnerstwie z Powiatem Koszalińskim
Uchwała nr XLVI/258/14 z dnia 12.09.2014r.
W sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania
Uchwała nr XLVI/257/14 z dnia 12.09.2014r.
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Biesiekierz na okręgi wyborcze
Uchwała nr XLVI/256/14 z dnia 12.09.2014r.
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych
Uchwała nr XLVI/255/14 z dnia 12.09.2014r.
W sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej
Uchwała nr XLVI/254/14 z dnia 12.09.2014r.
W sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu do prowadzenia i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Uchwała nr XLVI/253/14 z dnia 12.09.2014r.
W sprawie: ustalenia opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Biesiekierz
Uchwała nr XLVI/252/14 z dnia 12.09.2014r.
W sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Biesiekierz udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
Uchwała nr XLV/251/14 z dnia 27.08.2014r.
W sprawie: przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz
Uchwała nr XLIII/250/14 z dnia 25.06.2014r.
W sprawie: uchylenia uchwały
Uchwała nr XLIII/249/14 z dnia 25.06.2014r.
W sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu
Uchwała nr XLIII/248/14 z dnia 25.06.2014r.
W sprawie: wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Biesiekierzu ze struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu
Uchwała nr XLIII/247/14 z dnia 25.06.2014r.
W sprawie: zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XLIII/246/14 z dnia 25.06.2014r.
W sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Biesiekierz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013r.
Uchwała nr XLIII/245/14 z dnia 25.06.2014r.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r.
Uchwała nr XLII/244/14 z dnia 28.05.2014r.
W sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Uchwała nr XLII/243/14 z dnia 28.05.2014r.
W sprawie: zmiany nazwy Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XLII/242/14 z dnia 28.05.2014r.
W sprawie: przyjęcia przez Gminę Biesiekierz od Powiatu Koszalińskiego realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie i remoncie chodników położonych przy drogach powiatowych Nr 3522Z, Nr 3519Z, i Nr 3520Z w granicach administracyjnych Gminy
Uchwała nr XLII/241/14 z dnia 28.05.2014r.
W sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Biesiekierz
Uchwała nr XLII/240/14 z dnia 28.05.2014r.
W sprawie: opłaty targowej
Uchwała nr XLII/239/14 z dnia 28.05.2014r.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XLII/238/14 z dnia 28.05.2014r.
W sprawie: prolongaty wykupu obligacji komunalnych
Akt archiwalny: uchylono uchwałą XLIII/250/14 z dnia 25.06.2014r.
Uchwała nr XLII/237/14 z dnia 28.05.2014r.
W sprawie: prolongaty spłaty kredytu

Akt archiwalny: uchylono uchwałą XLIII/250/14 z dnia 25.06.2014r.
Uchwała nr XLI/236/14 z dnia 11.04.2014r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2014
Uchwała nr XL/235/14 z dnia 21.03.2014r.
W sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na rok 2014
Uchwała nr XL/234/14 z dnia 21.03.2014r.
W sprawie: zatwierdzenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy w Biesiekierzu na rok 2014
Uchwała nr XL/233/14 z dnia 21.03.2014r.
W sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Biesiekierzu na rok 2014
Uchwała nr XL/232/14 z dnia 21.03.2014r.
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie działki oznaczonej nr 85/1 obr. Stare Bielice gm. Biesiekierz
Uchwała nr XL/231/14 z dnia 21.03.2014r.
W sprawie: zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu w Koszalinie
Uchwała nr XL/230/14 z dnia 21.03.2014r.
W sprawie: wyodrębnienia w budżecie Gminy na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała nr XL/229/14 z dnia 21.03.2014r.
W sprawie: nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
Uchwała nr XL/228/14 z dnia 21.03.2014r.
W sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XL/227/14 z dnia 21.03.2014r.
W sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biesiekierz w 2014 roku
Uchwała nr XL/226/14 z dnia 21.03.2014r.
W sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Uchwała nr XL/225/14 z dnia 21.03.2014r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2014
Uchwała nr XXXIX/224/14 z dnia 14.02.2014r.
W sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
Uchwała nr XXXIX/223/14 z dnia 14.02.2014r.
W sprawie: przyjęcia podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
Uchwała nr XXXIX/222/14 z dnia 14.02.2014r.
W sprawie: przyjęcia programu osłonowego "Pomoc w formie posiłku dla dzieci i uczniów udzielana na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola" w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
Uchwała nr XXXVIII/221/14 z dnia 15.01.2014r.
W sprawie: zaciągnięcia krótkotrwałego kredytu
Uchwała nr XXXVII/220/13 z dnia 30.12.2013r.
W sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zawiązania Związku ZIT w celu współpracy jednostek samorządu terytorialnego służącej realizacji wspólnych działań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Uchwała nr XXXVII/219/13 z dnia 30.12.2013r.
W sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości gruntowej – stadion sportowy wraz z budynkiem socjalnym – działka nr 22/54 obręb Biesiekierz gm. Biesiekierz
Uchwała nr XXXVII/218/13 z dnia 30.12.2013r.
W sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości gruntowej zabudowanej urządzeniami telekomunikacyjnymi – działka nr 36/14 obręb Biesiekierz gm. Biesiekierz
Uchwała nr XXXVII/217/13 z dnia 30.12.2013r.
W sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego
Uchwała nr XXXVII/216/13 z dnia 30.12.2013r.
W sprawie: przyjęcia harmonogramu realizacji zadań w roku 2014, wynikających z „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2016”
Uchwała nr XXXVII/215/13 z dnia 30.12.2013r.
W sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014r.
Uchwała nr XXXVII/214/13 z dnia 30.12.2013r.
W sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2014-2021
Uchwała nr XXXVII/213/13 z dnia 30.12.2013r.
W sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Biesiekierz na rok 2014
Uchwała nr XXXVI/212/13 z dnia 20.11.2013r.
W sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn. „Partnerstwo Samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu”
Uchwała nr XXXV/211/13 z dnia 8.11.2013r.
W sprawie: przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządowego S6
Uchwała nr XXXV/210/13 z dnia 8.11.2013r.
W sprawie: opinii w przedmiocie lokalizacji salonu gier
Uchwała nr XXXV/209/13 z dnia 8.11.2013r.
W sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę na okres oznaczony dłuższy niż 3 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej – działka nr 2/2 obręb Cieszyn gm. Biesiekierz w drodze przetargu
Uchwała nr XXXV/208/13 z dnia 8.11.2013r.
W sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym z bonifikatą, nieruchomości zabudowanej na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Mierzenie
Uchwała nr XXXV/207/13 z dnia 8.11.2013r.
W sprawie: dopłat dla odbiorców wody i dostawców ścieków z gospodarstw domowych z terenu Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXXV/206/13 z dnia 8.11.2013r.
W sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr XX/117/12 z dnia 16 października 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Uchwała nr XXXV/205/13 z dnia 8.11.2013r.
W sprawie: ustalenia ceny drewna na obszarze Gminy Biesiekierz na 2014 rok do naliczenia podatku leśnego, sposobu jego poboru i określenia inkasentów
Uchwała nr XXXV/204/13 z dnia 8.11.2013r.
W sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Biesiekierz w 2014 roku
Uchwała nr XXXV/203/13 z dnia 8.11.2013r.
W sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXXV/202/13 z dnia 8.11.2013r.
W sprawie: określenia podstawy obliczenia podatku rolnego
Uchwała nr XXXV/201/13 z dnia 8.11.2013r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2013
Uchwała nr XXXIV/200/13 z dnia 18.09.2013r.
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Biesiekierz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
Uchwała nr XXXIV/199/13 z dnia 18.09.2013r.
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ograniczonego działki oznaczonej nr 207/1 w obr. Parnowo gm. Biesiekierz
Uchwała nr XXXIV/198/13 z dnia 18.09.2013r.
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki oznaczonej nr 36/8 w obr. Biesiekierz gm. Biesiekierz
Uchwała nr XXXIV/197/13 z dnia 18.09.2013r.
W sprawie: wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXXIV/196/13 z dnia 18.09.2013r.
W sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biesiekierz w 2013 roku
Uchwała nr XXXIV/195/13 z dnia 18.09.2013r.
W sprawie: zmiany kwoty udzielonego poręczenia wekslowego
Uchwała nr XXXIV/194/13 z dnia 18.09.2013r.
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2013-2019
Uchwała nr XXXIII/193/13 z dnia 22.08.2013r.
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw infrastruktury gminnej
Uchwała nr XXXIII/192/13 z dnia 22.08.2013r.
W sprawie: odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę Rady Gminy Biesiekierz Nr XXV/155/13 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 wraz z towarzyszącymi obiektami oraz infrastrukturą niezbędną do prawidłowej realizacji funkcji przeznaczenia podstawowego w gminie Biesiekierz
Uchwała nr XXXII/191/13 z dnia 11.07.2013r.
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Biesiekierz na rzecz użytkownika wieczystego (tyt. uzupełnienia tematu rozpatrywanego na ostatniej Sesji Rady Gminy)
Uchwała nr XXXII/190/13 z dnia 11.07.2013r.
W sprawie: rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia „Nasz Dom Biesiekierz” na działalność Wójta Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXXII/189/13 z dnia 11.07.2013r.
W sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Piotra Turowskiego na działalność Wójta Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXXII/188/13 z dnia 11.07.2013r.
W sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Marii Tchoryk na działalność Wójta Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXXI/187/13 z dnia 27.06.2013r.
W sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie od Powiatu Koszalińskiego zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXXI/186/13 z dnia 27.06.2013r.
W sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości zabudowanej na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Mierzynie w obr. Warnino gm. Biesiekierz

Akt archiwalny: uchylono uchwałą XXXV/208/13 z dnia 8.11.2013r.
Uchwała nr XXXI/185/13 z dnia 27.06.2013r.
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz Spółki Energa – Operator SA Oddział w Koszalinie działki oznaczonej nr 114/1 w obr. Nowe Bielice gm. Biesiekierz
Uchwała nr XXXI/184/13 z dnia 27.06.2013r.
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Biesiekierz na rzecz użytkownika wieczystego
Uchwała nr XXXI/183/13 z dnia 27.06.2013r.
W sprawie: poparcia Stanowiska Konwentu Starostów Województwa Zachodniopomorskiego oraz działań innych instytucji dotyczących wprowadzenia budowy drogi ekspresowej S-6 w tym obwodnicy Koszalina i Sianowa do programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020
Uchwała nr XXXI/182/13 z dnia 27.06.2013r.
W sprawie: zmiany regulaminu działalności świetlic wiejskich na terenie Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXXI/181/13 z dnia 27.06.2013r.
W sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Uchwała nr XXXI/180/13 z dnia 27.06.2013r.
W sprawie: zmiany Uchwały Nr III/8/10 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy w Biesiekierzu oraz wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji
Uchwała nr XXXI/179/13 z dnia 27.06.2013r.
W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2013-2019
Uchwała nr XXXI/178/13 z dnia 27.06.2013r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2013
Uchwała nr XXXI/177/13 z dnia 27.06.2013r.
W sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Biesiekierz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok
Uchwała nr XXXI/176/13 z dnia 27.06.2013r.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012r.
Uchwała nr XXX/175/13 z dnia 21.06.2013r.
W sprawie: zajęcia stanowiska wobec wezwania do usunięcia naruszenia prawa
Uchwała nr XXX/174/13 z dnia 21.06.2013r.
W sprawie: nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
Uchwała nr XXX/173/13 z dnia 21.06.2013r.
W sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa Roguli na działalność Wójta Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXIX/172/13 z dnia 24.05.2013r.
W sprawie: odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę Rady Gminy Biesiekierz Nr XXV/155/13 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 wraz z towarzyszącymi obiektami oraz infrastrukturą niezbędną do prawidłowej realizacji funkcji przeznaczenia podstawowego w Gminie Biesiekierz
Uchwała nr XXVIII/171/13 z dnia 23.04.2013r.
W sprawie: najmu pomieszczeń lokali użytkowych w budynku Nr 103 w Biesiekierzu - Urząd Gminy
Uchwała nr XXVIII/170/13 z dnia 23.04.2013r.
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXVIII/169/13 z dnia 23.04.2013r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2013
Uchwała nr XXVIII/168/13 z dnia 23.04.2013r.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXVIII/167/13 z dnia 23.04.2013r.
W sprawie: przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015
Uchwała nr XXVII/166/13 z dnia 26.03.2013r.
W sprawie: wyodrębniania w budżecie Gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała nr XXVI/165/13 z dnia 26.03.2013r.
W sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXVI/164/13 z dnia 26.03.2013r.
W sprawie: najmu pomieszczenia lokalu użytkowego w budynku Nr 13 w Biesiekierzu – Centrum Zdrowia i Opieki Społecznej
Uchwała nr XXV/163/13 z dnia 22.02.2013r.
W sprawie: zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXV/162/13 z dnia 22.02.2013r.
W sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2013
Uchwała nr XXV/161/13 z dnia 22.02.2013r.
W sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy w Biesiekierzu na rok 2013
Uchwała nr XXV/160/13 z dnia 22.02.2013r.
W sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Biesiekierzu na rok 2013
Uchwała nr XXV/159/13 z dnia 22.02.2013r.
W sprawie: powołania Komisji doraźnej do spraw infrastruktury gminnej
Uchwała nr XXV/158/13 z dnia 22.02.2013r.
W sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego
Uchwała nr XXV/157/13 z dnia 22.02.2013r.
W sprawie: wysokości opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXV/156/13 z dnia 22.02.2013r.
W sprawie: podziału Gminy Biesiekierz na stałe obwody głosowania
Uchwała nr XXV/155/13 z dnia 22.02.2013r.
W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 wraz z towarzyszącymi obiektami oraz infrastrukturą niezbędną do prawidłowej realizacji funkcji przeznaczenia podstawowego w Gminie Biesiekierz
Akt archiwalny: uchylono wyrokiem WSA w Szczecinie II SA/Sz 553/13 z dnia 8.05.2014r.
Uchwała nr XXV/154/13 z dnia 22.02.2013r.
W sprawie: uchylenia uchwały Nr XXI/125/12 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 wraz z towarzyszącymi obiektami oraz infrastrukturą niezbędną do prawidłowej realizacji funkcji przeznaczenia podstawowego w Gminie Biesiekierz
Uchwała nr XXIV/153/12 z dnia 21.12.2012r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Uchwała nr XXIV/152/12 z dnia 21.12.2012r.
W sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego

Akt archiwalny: uchylono uchwałą XXV/158/13 z dnia 22.02.2013r.
Uchwała nr XXIV/151/12 z dnia 21.12.2012r.
W sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości o równej wartości działki mienia gminy Biesiekierz w obrębie Nowe Bielice za nieruchomość osoby fizycznej w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
Uchwała nr XXIV/150/12 z dnia 21.12.2012r.
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej w obr. Nowe Bielice gm. Biesiekierz
Uchwała nr XXIV/149/12 z dnia 21.12.2012r.
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej w obr. Tatów gm. Biesiekierz
Uchwała nr XXIV/148/12 z dnia 21.12.2012r.
W sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na lata 2013-2016
Uchwała nr XXIV/147/12 z dnia 21.12.2012r.
W sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok
Uchwała nr XXIV/146/12 z dnia 21.12.2012r.
W sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2013-2019
Uchwała nr XXIV/145/12 z dnia 21.12.2012r.
W sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Biesiekierz na rok 2013
Uchwała nr XXIII/144/12 z dnia 07.12.2012r.
W sprawie: uchylenia uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
Uchwała nr XXIII/143/12 z dnia 07.12.2012r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Uchwała nr XXIII/142/12 z dnia 07.12.2012r.
W sprawie: regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXIII/141/12 z dnia 07.12.2012r.
W sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXII/140/12 z dnia 15.11.2012r.
W sprawie: dopłat dla odbiorców wody i dostawców ścieków z gospodarstw domowych z terenu Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXI/139/12 z dnia 8.11.2012r.
W sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2013 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego

Uchwała nr XXI/138/12 z dnia 8.11.2012r.
W sprawie: zniesienia statusu pomnika przyrody

Akt archiwalny: uchylono uchwałą XXIII/144/12 z dnia 7.12.2012r.

Uchwała nr XXI/137/12 z dnia 8.11.2012r.
W sprawie: podziału Gminy Biesiekierz na okręgi wyborcze
Uchwała nr XXI/136/12 z dnia 8.11.2012r.
W sprawie: zwolnień od podatku od środków transportowych
Uchwała nr XXI/135/12 z dnia 8.11.2012r.
W sprawie: ustalenia ceny drewna na obszarze Gminy Biesiekierz na 2013 rok do naliczenia podatku leśnego, sposobu jego poboru i określenia inkasentów
Uchwała nr XXI/134/12 z dnia 8.11.2012r.
W sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Biesiekierz w 2013 roku

Akt archiwalny: uchylono uchwałą XXXV/204/13 z dnia 8.11.2013r.
Uchwała nr XXI/133/12 z dnia 8.11.2012r.
W sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Biesiekierz

Akt archiwalny: uchylono uchwałą XXXV/203/13 z dnia 8.11.2013r.
Uchwała nr XXI/132/12 z dnia 8.11.2012r.
W sprawie: określenia podstawy obliczenia podatku rolnego
Uchwała nr XXI/131/12 z dnia 8.11.2012r.
W sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXI/130/12 z dnia 8.11.2012r.
W sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXI/129/12 z dnia 8.11.2012r.
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXI/128/12 z dnia 8.11.2012r.
W sprawie: zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz "Zespół elektrowni wiatrowych Świemino - Parsowo, Kotłowo - Laski Koszalińskie"
Uchwała nr XXI/127/12 z dnia 8.11.2012r.
W sprawie: zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXI/126/12 z dnia 8.11.2012r.
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXI/125/12 z dnia 8.11.2012r.
W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 wraz z towarzyszącymi obiektami oraz infrastrukturą niezbędną do prawidłowej realizacji funkcji przeznaczenia podstawowego w Gminie Biesiekierz

Akt archiwalny: uchylono uchwałą XXV/154/13 z dnia 22.02.2013r.
Uchwała nr XXI/124/12 z dnia 8.11.2012r.
W sprawie: rozpatrzenia skargi p. Krzysztofa Stankiewicza na działalność Wójta Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XX/123/12 z dnia 16.10.2012r.
W sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Szczecinie
Uchwała nr XX/122/12 z dnia 16.10.2012r.
W sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja z siedzibą w Białogardzie nieruchomości do gminnego zasobu
Uchwała nr XX/121/12 z dnia 16.10.2012r.
W sprawie: wspólnej realizacji inwestycji i przejęcia przez Gminę Biesiekierz od Powiatu Koszalińskiego części zadania inwestycyjnego pn. "Budowa odwodnienia wraz z infrastrukturą drogową w miejscowości Kotłowo"
Uchwała nr XX/120/12 z dnia 16.10.2012r.
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych
Uchwała nr XX/119/12 z dnia 16.10.2012r.
W sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała nr XX/118/12 z dnia 16.10.2012r.
W sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Uchwała nr XX/117/12 z dnia 16.10.2012r.
W sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Uchwała nr XX/116/12 z dnia 16.10.2012r.
W sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Uchwała nr XX/115/12 z dnia 16.10.2012r.
W sprawie:
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biesiekierz
Akt archiwalny: uchylony uchwałą XXIII/141/12 z dnia 7.12.2012r.

Uchwała nr XIX/114/12 z dnia 14.09.2012r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2012
Uchwała nr XIX/113/12 z dnia 14.09.2012r.
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Biesiekierz na rzecz użytkownika wieczystego
Uchwała nr XVIII/112/12 z dnia 06.07.2012r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2012
Uchwała nr XVIII/111/12 z dnia 06.07.2012r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2012
Uchwała nr XVII/110/12 z dnia 19.06.2012r.
W sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Biesiekierz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok
Uchwała nr XVII/109/12 z dnia 19.06.2012r.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok
Uchwała nr XVI/108/12 z dnia 29.05.2012r.
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych w obr. Cieszyn gm. Biesiekierz
Uchwała nr XVI/107/12 z dnia 29.05.2012r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2012
Uchwała nr XVI/106/12 z dnia 29.05.2012r.
W sprawie: przyjęcia programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biesiekierz w 2012 roku
Uchwała nr XVI/105/12 z dnia 29.05.2012r.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XV/104/12 z dnia 22.03.2012r.
W sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2012
Uchwała nr XV/103/12 z dnia 22.03.2012r.
W sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy w Biesiekierzu na rok 2012
Uchwała nr XV/102/12 z dnia 22.03.2012r.
W sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Biesiekierzu na rok 2012
Uchwała nr XV/101/12 z dnia 22.03.2012r.
W sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości
Uchwała nr XV/100/12 z dnia 22.03.2012r.
W sprawie: wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 105/7 obr. Nowe Bielice gm. Biesiekierz
Uchwała nr XV/99/12 z dnia 22.03.2012r.
W sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biesiekierz w 2012 roku

Akt archiwalny: uchylony uchwałą XVI/106/12 z dnia 29.05.2012r.
Uchwała nr XV/98/12 z dnia 22.03.2012r.
W sprawie: uchwalenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
Uchwała nr XV/97/12 z dnia 22.03.2012r.
W sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2012-2018
Uchwała nr XV/96/12 z dnia 22.03.2012r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2012
Uchwała nr XV/95/12 z dnia 22.03.2012r.
W sprawie: odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę Rady Gminy Biesiekierz Nr XI/91/07 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną dla prawidłowej realizacji funkcji przeznaczenia podstawowego w okolicy miejscowości Parnowo w gminie Biesiekierz i uchwałę Nr XLVII/357/10 z dnia 19 października 2010 r. w sprawie zmiany w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz – dla zespołu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną i energetyczną w obrębach Parsowo, Świemino i Warnino
Uchwała nr XV/94/12 z dnia 22.03.2012r.
W sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Biesiekierz na rok 2012
Uchwała nr XIV/93/12 z dnia 10.02.2012r.
W sprawie: wezwania do usunięcia naruszenia prawa
Uchwała nr XII/92/12 z dnia 20.01.2012r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2012
Uchwała nr XII/91/12 z dnia 20.01.2012r.
W sprawie: wezwania do usunięcia naruszenia prawa
Uchwała nr XII/90/11 z dnia 28.12.2011r.
W sprawie: poparcia stanowiska Rady Gminy Mielno dotyczącego budowy elektrowni atomowej w Gąskach
Uchwała nr XII/89/11 z dnia 28.12.2011r.
W sprawie: powołania Opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy w Biesiekierzu
Uchwała nr XII/88/11 z dnia 28.12.2011r.
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze zamiany
Uchwała nr XII/87/11 z dnia 28.12.2011r.
W sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego
Uchwała nr XII/86/11 z dnia 28.12.2011r.
W sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Uchwała nr XII/85/11 z dnia 28.12.2011r.
W sprawie: zmiany uchwały Nr VI/40/11 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
Uchwała nr XII/84/11 z dnia 28.12.2011r.
W sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2011-2015
Uchwała nr XII/83/11 z dnia 28.12.2011r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2011
Uchwała nr XII/82/11 z dnia 28.12.2011r.
W sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2012-2018
Uchwała nr XII/81/11 z dnia 28.12.2011r.
W sprawie: uchwalenia budżetu gminy Biesiekierz na rok 2012
Uchwała nr XI/80/11 z dnia 7.11.2011r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2011
Uchwała nr XI/79/11 z dnia 7.11.2011r.
W sprawie: określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Biesiekierz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
Uchwała nr XI/78/11 z dnia 7.11.2011r.
W sprawie: najmu pomieszczeń lokalu użytkowego w budynku Nr 13 w Biesiekierzu – Centrum Zdrowia i Opieki Społecznej
Uchwała nr XI/77/11 z dnia 7.11.2011r.
W sprawie: ustalenia ceny drewna na obszarze Gminy Biesiekierz na 2012 rok do naliczenia podatku leśnego, sposobu jego poboru i określenia inkasentów
Uchwała nr XI/76/11 z dnia 7.11.2011r.
W sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Biesiekierz w 2012 roku
Uchwała nr XI/75/11 z dnia 7.11.2011r.
W sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XI/74/11 z dnia 7.11.2011r.
W sprawie: określenia podstawy obliczenia podatku rolnego
Uchwała nr XI/73/11 z dnia 7.11.2011r.
W sprawie: dopłat dla odbiorców wody i dostawców ścieków z gospodarstw domowych z terenu Gminy Biesiekierz
Uchwała nr X/72/11 z dnia 13.10.2011r.
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej w obr. Tatów gm. Biesiekierz
Uchwała nr X/71/11 z dnia 13.10.2011r.
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej w obr. Stare Bielice gm. Biesiekierz
Uchwała nr X/70/11 z dnia 13.10.2011r.
W sprawie: wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 147/17 i działki nr 147/19 obr. Nowe Bielice gm. Biesiekierz
Uchwała nr X/69/11 z dnia 13.10.2011r.
W sprawie: nieodpłatnego przekazania prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Biesiekierz na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych-Północ S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działającej w imieniu spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziornej
Uchwała nr X/68/11 z dnia 13.10.2011r.
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Biesiekierz
Uchwała nr X/67/11 z dnia 13.10.2011r.
W sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół i przedszkola niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów i logopedów
Uchwała nr X/66/11 z dnia 13.10.2011r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2011
Uchwała nr X/65/11 z dnia 13.10.2011r.
W sprawie: określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Biesiekierz
Uchwała nr X/64/11 z dnia 13.10.2011r.
W sprawie: wyboru ławników na kadencję 2012–2015
Uchwała nr IX/63/11 z dnia 9.09.2011r.
W sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Biesiekierz środków stanowiących wydatki inwestycyjne sołectwa
Uchwała nr IX/62/11 z dnia 9.09.2011r.
W sprawie: stanowienia o kierunkach działania Wójta w przypadku rozpoczęcia procedury planistycznej w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” gminy Biesiekierz dla elektrowni wiatrowych
Uchwała nr VIII/61/11 z dnia 4.08.2011r.
W sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania
Uchwała nr VIII/60/11 z dnia 4.08.2011r.
W sprawie: odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę Rady Gminy Biesiekierz Nr XLVI/351/10 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 27 września 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz
Uchwała nr VII/59/11 z dnia 29.06.2011r.
W sprawie: likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie
Uchwała nr VII/58/11 z dnia 29.06.2011r.
W sprawie: przyjęcia regulaminu działalności świetlic wiejskich na terenie Gminy Biesiekierz
Uchwała nr VII/57/11 z dnia 29.06.2011r.
W sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Gminy Biesiekierz
Uchwała nr VII/56/11 z dnia 29.06.2011r.
W sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Biesiekierz
Uchwała nr VII/55/11 z dnia 29.06.2011r.
W sprawie: powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników kadencji 2012-2015
Uchwała nr VII/54/11 z dnia 29.06.2011r.
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczym – sołectwom położonym na terenie Gminy Biesiekierz
Uchwała nr VII/53/11 z dnia 29.06.2011r.
W sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej w Świeminie
Uchwała nr VII/52/11 z dnia 29.06.2011r.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok
Uchwała nr VI/51/11 z dnia 27.05.2011r.
W sprawie: wezwania do usunięcia naruszenia prawa
Uchwała nr VI/50/11 z dnia 27.05.2011r.
W sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę części działki nr 36/16 obr. Biesiekierz
Uchwała nr VI/49/11 z dnia 27.05.2011r.
W sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Świemino na lata 2010–2016
Uchwała nr VI/48/11 z dnia 27.05.2011r.
W sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kraśnik Koszaliński na lata 2010–2016
Uchwała nr VI/47/11 z dnia 27.05.2011r.
W sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę działki nr 24/5 obr. Kotłowo na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
Uchwała nr VI/46/11 z dnia 27.05.2011r.
W sprawie: inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i posiadania psów
Uchwała nr VI/45/11 z dnia 27.05.2011r.
W sprawie: udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego
Uchwała nr VI/44/11 z dnia 27.05.2011r.
W sprawie: ustalenia diet dla przewodniczących rad sołeckich z Gminy Biesiekierz

Uchwała nr VI/43/11 z dnia 27.05.2011r.
W sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Biesiekierz

Akt archiwalny: uchylono uchwałą XLII/241/14 z dnia 28.05.2014r.

Uchwała nr VI/42/11 z dnia 27.05.2011r.
W sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
Uchwała nr VI/41/11 z dnia 27.05.2011r.
W sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Biesiekierz
Uchwała nr VI/40/11 z dnia 27.05.2011r.
W sprawie: emisji obligacji komunalnych
Uchwała nr VI/39/11 z dnia 27.05.2011r.
W sprawie: wyrażenia zgody na włączenie nieruchomości na terenie Gminy Biesiekierz do Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Uchwała nr VI/38/11 z dnia 27.05.2011r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2011
Uchwała nr VI/37/11 z dnia 27.05.2011r.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz
Uchwała nr V/36/11 z dnia 29.03.2011r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2011
Uchwała nr V/35/11 z dnia 29.03.2011r.
W sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Biesiekierz
Uchwała nr V/34/11 z dnia 29.03.2011r.
W sprawie: określenia zasad sprawienia pogrzebu oraz zwrotu kosztów pogrzebu poniesionych przez Gminę Biesiekierz
Uchwała nr V/33/11 z dnia 29.03.2011r.
W sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Biesiekierz środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała nr V/32/11 z dnia 29.03.2011r.
W sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Uchwała nr V/31/11 z dnia 29.03.2011r.
W sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Biesiekierz
Uchwała nr V/30/11 z dnia 29.03.2011r.
W sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Biesiekierz na rok 2011
Uchwała nr V/29/11 z dnia 29.03.2011r.
W sprawie: ustalenia minimalnej odległości uwzględnianej w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” gminy Biesiekierz dla elektrowni wiatrowych
Uchwała nr V/28/11 z dnia 29.03.2011r.
W sprawie: uchylenia uchwał Rady Gminy w Biesiekierzu w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz” i w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zespół elektrowni wiatrowych Cieszyn- Gniazdowo”
Uchwała nr IV/27/11 z dnia 11.02.2011r.
W sprawie: najmu pomieszczeń lokalu użytkowego w budynku Nr 13 w Biesiekierzu - Centrum Zdrowia i Opieki Społecznej
Uchwała nr IV/26/11 z dnia 11.02.2011r.
W sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2011
Uchwała nr IV/25/11 z dnia 11.02.2011r.
W sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy w Biesiekierzu na rok 2011
Uchwała nr IV/24/11 z dnia 11.02.2011r.
W sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Biesiekierzu na rok 2011
Uchwała nr IV/23/11 z dnia 11.02.2011r.
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Biesiekierz na rzecz użytkownika wieczystego
Uchwała nr IV/22/11 z dnia 11.02.2011r.
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej
Uchwała nr IV/21/11 z dnia 11.02.2011r.
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze zamiany
Uchwała nr IV/20/11 z dnia 11.02.2011r.
W sprawie: zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Biesiekierz służebnościami gruntowymi i przesyłu
Uchwała nr IV/19/11 z dnia 11.02.2011r.
W sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego
Uchwała nr IV/18/11 z dnia 11.02.2011r.
W sprawie: ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny na terenie Gminy Biesiekierz
Uchwała nr IV/17/11 z dnia 11.02.2011r.
W sprawie: uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Biesiekierz
Uchwała nr IV/16/11 z dnia 11.02.2011r.
W sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2011-2015
Uchwała nr IV/15/11 z dnia 11.02.2011r.
W sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Biesiekierz na rok 2011
Uchwała nr III/14/10 z dnia 20.12.2010r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2010
Uchwała nr III/13/10 z dnia 20.12.2010r.
W sprawie: wyboru delegatów do reprezentowania Gminy Biesiekierz w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
Uchwała nr III/12/10 z dnia 20.12.2010r.
W sprawie: wyznaczenia delegata do reprezentowania Gminy Biesiekierz w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
Uchwała nr III/11/10 z dnia 20.12.2010r.
W sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Biesiekierz
Uchwała nr III/10/10 z dnia 20.12.2010r.
W sprawie: ustalenia diet dla przewodniczących rad sołeckich z Gminy Biesiekierz
Uchwała nr III/9/10 z dnia 20.12.2010r.
W sprawie: zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy w Biesiekierzu
Uchwała nr III/8/10 z dnia 20.12.2010r.
W sprawie: powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy w Biesiekierzu oraz wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji
Uchwała nr III/7/10 z dnia 20.12.2010r.
W sprawie: utworzenia straży gminnej
Uchwała nr III/6/10 z dnia 20.12.2010r.
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze darowizny
Uchwała nr II/5/10 z dnia 03.12.2010r.
W sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Uchwała nr II/4/10 z dnia 03.12.2010r.
W sprawie: dopłat dla odbiorców wody i dostawców ścieków z gospodarstw domowych z terenu Gminy Biesiekierz
Uchwała nr I/3/10 z dnia 30.11.2010r.
W sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Biesiekierzu
Uchwała nr I/2/10 z dnia 30.11.2010r.
W sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Biesiekierzu
Uchwała nr I/1/10 z dnia 30.11.2010r.
W sprawie: ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Biesiekierzu

 Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 06.06.2019
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Głuszek
Dokument BIP z dnia: 12.11.2014
Dokument oglądany razy: 7 793
Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw