RSS
SmodBIP

Uchwały w kadencji V (2006-2010)

Poniżej publikujemy uchwały Rady Gminy w Biesiekierzu kadencji V w latach 2006-2010.

Informujemy jednocześnie, że oryginalne dokumenty znajdują się w Biurze Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu i są do wglądu w godzinach urzędowania.

 

Uchwała nr XLVIII/365/10 z dnia 29.10.2010r.
W sprawie: ustalenia ceny drewna na obszarze Gminy Biesiekierz na 2011 rok do naliczenia podatku leśnego, sposobu jego poboru i określenia inkasentów
Uchwała nr XLVIII/364/10 z dnia 29.10.2010r.
W sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Biesiekierz w 2011 roku
Uchwała nr XLVIII/363/10 z dnia 29.10.2010r.
W sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XLVIII/362/10 z dnia 29.10.2010r.
W sprawie: określenia podstawy obliczenia podatku rolnego
Uchwała nr XLVIII/361/10 z dnia 29.10.2010r.
W sprawie: określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Biesiekierz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
Uchwała nr XLVIII/360/10 z dnia 29.10.2010r.
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki oznaczonej ewidencyjnie: nr 244/35 w obrębie Kraśnik
Uchwała nr XLVIII/359/10 z dnia 29.10.2010r.
W sprawie: określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Uchwała nr XLVII/358/10 z dnia 19.10.2010r.
W sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie aportu składników majątkowych do Spółki pod nazwą Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Białogard ul. Ustronie Miejskie 1
Uchwała nr XLVII/357/10 z dnia 19.10.2010r.
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz – dla zespołu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną i energetyczną w obrębach Parsowo, Świemino i Warnino
Uchwała nr XLVII/356/10 z dnia 19.10.2010r.
W sprawie: zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz – pod lokalizację elektrowni wiatrowych w obrębach Parsowo, Świemino i Warnino
Uchwała nr XLVII/355/10 z dnia 19.10.2010r.
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz”
Uchwała nr XLVI/354/10 z dnia 27.09.2010r.
W sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania
Uchwała nr XLVI/353/10 z dnia 27.09.2010r.
W sprawie: wspólnej realizacji inwestycji i przejęcia przez Gminę Biesiekierz od Powiatu Koszalińskiego części zadania inwestycyjnego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0373Z Popowo-Parnowo-Laski Koszalińskie-Dunowo, na odcinku od drogi krajowej nr 6 przez miejscowość Parnowo do granicy gminy
Uchwała nr XLVI/352/10 z dnia 27.09.2010r.
W sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz – dla zespołu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną – obszary Kraśnik Koszaliński i Warnino
Uchwała nr XLVI/351/10 z dnia 27.09.2010r.
W sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz
Uchwała nr XLVI/350/10 z dnia 27.09.2010r.
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki oznaczonej ewidencyjnie: nr 291 w obrębie Warnino na rzecz właściciela nieruchomości przyległej
Uchwała nr XLVI/349/10 z dnia 27.09.2010r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2010
Uchwała nr XLVI/348/10 z dnia 27.09.2010r.
W sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za I półrocze
Uchwała nr XLVI/347/10 z dnia 27.09.2010r.
W sprawie: procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
Uchwała nr XLV/346/10 z dnia 3.08.2010r.
W sprawie: podziału Gminy Biesiekierz na okręgi wyborcze
Uchwała nr XLV/345/10 z dnia 3.08.2010r.
W sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, elektrowni wiatrowych Cieszyn-Gniazdowo”
Uchwała nr XLV/344/10 z dnia 3.08.2010r.
W sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz”
Uchwała nr XLV/343/10 z dnia 3.08.2010r.
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz”
Uchwała nr XLV/342/10 z dnia 3.08.2010r.
W sprawie: aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Biesiekierz na lata 2009 - 2013
Uchwała nr XLV/341/10 z dnia 3.08.2010r.
W sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Świemino lata 2010-2016
Uchwała nr XLV/340/10 z dnia 3.08.2010r.
W sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Warnino na lata 2009 – 2015
Uchwała nr XLV/339/10 z dnia 3.08.2010r.
W sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kraśnik Koszaliński na lata 2010-2016
Uchwała nr XLV/338/10 z dnia 3.08.2010r.
W sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gniazdowo na lata 2010-2016
Uchwała nr XLIV/337/10 z dnia 23.06.2010r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2010
Uchwała nr XLIV/336/10 z dnia 23.06.2010r.
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki oznaczonej ewidencyjnie : nr 167/4 w obrębie Warnino na rzecz właściciela nieruchomości przyległych
Uchwała nr XLIV/335/10 z dnia 23.06.2010r.
W sprawie: przyjęcia zmian w Statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
Uchwała nr XLIV/334/10 z dnia 23.06.2010r.
W sprawie: przystąpienia Gminy Biesiekierz do Stowarzyszenia pod nazwą Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna”
Uchwała nr XLIII/333/10 z dnia 7.06.2010r.
W sprawie: pomocy powodzianom
Uchwała nr XLIII/332/10 z dnia 7.06.2010r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2010
Uchwała nr XLIII/331/10 z dnia 7.06.2010r.
W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w gminie Biesiekierz, pod nazwą „Gazociąg wysokiego ciśnienia”
Uchwała nr XLI/330/10 z dnia 23.04.2010r.
W sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania
Uchwała nr XLI/329/10 z dnia 23.04.2010r.
W sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Szczecinie
Uchwała nr XLI/328/10 z dnia 23.04.2010r.
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze zamiany
Uchwała nr XLI/327/10 z dnia 23.04.2010r.
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działek oznaczonych ewidencyjnie: nr 157/33 w obrębie Nowe Bielice i nr 172/2 w obrębie Nowe Bielice na rzecz właściciela nieruchomości przyległej
Uchwała nr XLI/326/10 z dnia 23.04.2010r.
W sprawie: ustanowienia zastawu rejestrowego na udziałach Gminy Biesiekierz w spółce „Regionalne Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie
Uchwała nr XLI/325/10 z dnia 23.04.2010r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2010
Uchwała nr XLI/324/10 z dnia 23.04.2010r.
W sprawie: aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Biesiekierz na lata 2009-2013
Uchwała nr XLI/323/10 z dnia 23.04.2010r.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XLI/322/10 z dnia 23.04.2010r.
W sprawie: udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Biesiekierz z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok
Uchwała nr XLI/321/10 z dnia 23.04.2010r.
W sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2009
Uchwała nr XL/320/10 z dnia 19.03.2010r.
W sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Warszawie i O/T w Szczecinie
Uchwała nr XL/319/10 z dnia 19.03.2010r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2010
Uchwała nr XL/318/10 z dnia 19.03.2010r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2010
Uchwała nr XL/317/10 z dnia 19.03.2010r.
W sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Biesiekierz środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała nr XL/316/10 z dnia 19.03.2010r.
W sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie realizacji przedsięwzięcia pod nazwa „System gospodarki odpadami i budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego”
Uchwała nr XL/315/10 z dnia 19.03.2010r.
W sprawie: miany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz
Uchwała nr XL/314/10 z dnia 19.03.2010r.
W sprawie: poręczenia przez Gminę Biesiekierz weksla blanco” wystawionego przez Regionalne Wodociągi i Kanalizacja ...
Uchwała nr XL/313/10 z dnia 19.03.2010r.
W sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Biesiekierz na rok 2010
Uchwała nr XXXIX/312/10 z dnia 05.02.2010r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2010
Uchwała nr XXXIX/311/10 z dnia 05.02.2010r.
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i posiadania psów
Uchwała nr XXXIX/310/10 z dnia 05.02.2010r.
W sprawie: wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 36/92 obr. Nowe Bielice
Uchwała nr XXXIX/309/10 z dnia 05.02.2010r.
W sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działki nr 128/3 obr. Stare Bielice
Uchwała nr XXXIX/308/10 z dnia 05.02.2010r.
W sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie
Uchwała nr XXXIX/307/10 z dnia 05.02.2010r.
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki oznaczonej ewidencyjnie nr 227/77 w obrębie Stare Bielice na rzecz poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Uchwała nr XXXIX/306/10 z dnia 05.02.2010r.
W sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010
Uchwała nr XXXIX/305/10 z dnia 05.02.2010r.
W sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu, a także szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
Uchwała nr XXXIX/304/10 z dnia 05.02.2010r.
W sprawie: zatwierdzenia do realizacji przez Gminę Biesiekierz projektu systemowego Pomocna dłoń plus współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Uchwała nr XXXIX/303/10 z dnia 05.02.2010r.
W sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Świemino lata 2010-2016
Uchwała nr XXXIX/302/10 z dnia 05.02.2010r.
W sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Świemino lata 2010-2016
Uchwała nr XXXIX/301/10 z dnia 05.02.2010r.
W sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stare Bielice na lata 2010-2016
Uchwała nr XXXIX/300/10 z dnia 05.02.2010r.
W sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Parsowo na lata 2010-2016
Uchwała nr XXXIX/299/10 z dnia 05.02.2010r.
W sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Parnowo lata 2010-2016
Uchwała nr XXXIX/298/10 z dnia 05.02.2010r.
W sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowe Bielice na lata 2010-2016
Uchwała nr XXXIX/297/10 z dnia 05.02.2010r.
W sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nosowo na lata 2010-2016
Uchwała nr XXXIX/296/10 z dnia 05.02.2010r.
W sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Laski Koszalińskie lata 2009 – 2015
Uchwała nr XXXIX/295/10 z dnia 05.02.2010r.
W sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kraśnik Koszaliński na lata 2010-2016
Uchwała nr XXXIX/294/10 z dnia 05.02.2010r.
W sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kotłowo na lata 2010–2016
Uchwała nr XXXIX/293/10 z dnia 05.02.2010r.
W sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gniazdowo na lata 2010–2016
Uchwała nr XXXIX/292/10 z dnia 05.02.2010r.
W sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Cieszyn na lata 2010–2016
Uchwała nr XXXIX/291/10 z dnia 05.02.2010r.
W sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Biesiekierz lata 2010–2016
Uchwała nr XXXIX/290/10 z dnia 05.02.2010r.
W sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2010
Uchwała nr XXXIX/289/10 z dnia 05.02.2010r.
W sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy w Biesiekierzu na rok 2010
Uchwała nr XXXIX/288/10 z dnia 05.02.2010r.
W sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Biesiekierzu na rok 2010
Uchwała nr XXXVIII/287/09 z dnia 28.12.2009r.
W sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Uchwała nr XXXVIII/286/09 z dnia 28.12.2009r.
W sprawie: uchwalenia budżetu gminy Biesiekierz na rok 2010
Uchwała nr XXXVIII/285/09 z dnia 28.12.2009r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2009
Uchwała nr XXXVII/284/09 z dnia 27.11.2009r.
W sprawie: zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Biesiekierzu na rok 2009
Uchwała nr XXXVII/283/09 z dnia 27.11.2009r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2009
Uchwała nr XXXVII/282/09 z dnia 27.11.2009r.
W sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/160/08 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 19 września 2008 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz – dla zespołu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną i energetyczną – obszary Kraśnik Koszaliński i Warnino
Uchwała nr XXXVII/281/09 z dnia 27.11.2009r.
W sprawie: opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Uchwała nr XXXVII/280/09 z dnia 27.11.2009r.
W sprawie: wspólnej realizacji inwestycji i przejęcia przez Gminę Biesiekierz od Powiatu Koszalińskiego części zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 0375Z
Uchwała nr XXXVII/279/09 z dnia 27.11.2009r.
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego działki rolnej oznaczonej ewidencyjnie nr 7/8 położonej w obrębie Kotłowo
Uchwała nr XXXVII/278/09 z dnia 27.11.2009r.
W sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu
Uchwała nr XXXVII/277/09 z dnia 27.11.2009r.
W sprawie: ustalenia ceny drewna na obszarze Gminy Biesiekierz na 2010 rok do naliczenia podatku leśnego, sposobu jego poboru i określenia inkasentów
Uchwała nr XXXVII/276/09 z dnia 27.11.2009r.
W sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
Uchwała nr XXXVII/275/09 z dnia 27.11.2009r.
W sprawie: ustalenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXXVII/274/09 z dnia 27.11.2009r.
W sprawie: dopłat dla odbiorców wody i dostawców ścieków z gospodarstw domowych z terenu Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXXVI/273/09 z dnia 20.10.2009r.
W sprawie: przyjęcia zmian w Statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
Uchwała nr XXXVI/272/09 z dnia 20.10.2009r.
W sprawie: zaciągnięcia kredytu obrotowego na bieżące wydatki gminy
Uchwała nr XXXVI/271/09 z dnia 20.10.2009r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2009
Uchwała nr XXXVI/270/09 z dnia 20.10.2009r.
W sprawie: wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek: nr 32/49, nr 32/51, nr 36/90 obr. Nowe Bielice
Uchwała nr XXXVI/269/09 z dnia 20.10.2009r.
W sprawie: wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki rolnej nr 178/1 obr. Stare Bielice
Uchwała nr XXXVI/268/09 z dnia 20.10.2009r.
W sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej działka nr 139/14 obr. Stare Bielice
Uchwała nr XXXVI/267/09 z dnia 20.10.2009r.
W sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Biesiekierz w 2010 roku
Uchwała nr XXXVI/266/09 z dnia 20.10.2009r.
W sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXXVI/265/09 z dnia 20.10.2009r.
W sprawie: określenia podstawy obliczenia podatku rolnego
Uchwała nr XXXVI/264/09 z dnia 20.10.2009r.
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Biesiekierz
Uchwała nr XXXVI/263/09 z dnia 20.10.2009r.
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczym – sołectwom położonym na terenie Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXXVI/262/09 z dnia 20.10.2009r.
W sprawie: nadania Statutu Sołectwu Kotłowo
Uchwała nr XXXVI/261/09 z dnia 20.10.2009r.
W sprawie: podziału sołectwa Laski Koszalińskie i utworzenia dwóch odrębnych sołectw
Uchwała nr XXXV/260/09 z dnia 21.09.2009r.
W sprawie: przeniesienia oddziału przedszkolnego z Gminnego Przedszkola w Biesiekierzu do Szkoły Podstawowej im.kpt. Władysława Wysockiego w Biesiekierzu
Uchwała nr XXXV/259/09 z dnia 21.09.2009r.
W sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/249/09 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz – dla zespołu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną i energetyczną w obrębach Parsowo, Świemino i Warnino
Uchwała nr XXXV/258/09 z dnia 21.09.2009r.
W sprawie: zaciągnięcia kredytu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kraśniku Koszalińskim gm. Biesiekierz
Uchwała nr XXXV/257/09 z dnia 21.09.2009r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2009
Uchwała nr XXXIV/256/09 z dnia 11.09.2009r.
W sprawie:
Uchwała nr XXXIV/255/09 z dnia 11.09.2009r.
W sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej działka nr 139/14 obr. Stare Bielice
Uchwała nr XXXIV/254/09 z dnia 11.09.2009r.
W sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie na okres powyżej 3 lat budynku Świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Bielice
Uchwała nr XXXIV/253/09 z dnia 11.09.2009r.
W sprawie: wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego w pasie drogowym drogi gminnej położonej w granicach administracyjnych Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXXIII/251/09 z dnia 21.08.2009r.
W sprawie: zaciągnięcia kredytu na przebudowę drogi powiatowej Nr 0378Z na odcinku Nowe Bielice – DPS w Nowych Bielicach
Uchwała nr XXXIII/250/09 z dnia 21.08.2009r.
W sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka
Uchwała nr XXXII/249/09 z dnia 26.06.2009r.
W sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz - dla zespołu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną i energetyczną w obrębach Parsowo, Świemino i Warnino
Uchwała nr XXXII/248/09 z dnia 26.06.2009r.
W sprawie: o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz - pod lokalizację elektrowni wiatrowych w obrębach Parsowo, Świemino i Warnino
Uchwała nr XXXII/247/09 z dnia 26.06.2009r.
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz”
Uchwała nr XXXII/246/09 z dnia 26.06.2009r.
W sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań zleconych
Uchwała nr XXXII/245/09 z dnia 26.06.2009r.
W sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa w sprawie podziału sołectwa Laski Koszalińskie
Uchwała nr XXXII/241/09 z dnia 26.06.2009r.
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola w Biesiekierzu
Uchwała nr XXIII/180/08
W sprawie: zmiany uchwały XXXIII/244/05 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 wraz z towarzyszącymi obiektami oraz infrastrukturą niezbędną do prawidłowej realizacji funkcji przeznaczenia podstawowego w Gminie Biesiekierz
Uchwała nr XXIII/179/08
W sprawie: o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz–pod lokalizację elektrowni wiatrowych
Uchwała nr XXIII/178/08
W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz w obrębie Stare Bielice
Uchwała nr XXIII/177/08
W sprawie: o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXIII/176/08
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-go Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXIII/175/08
W sprawie: o uchyleniu uchwał o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz–pod lokalizację elektrowni wiatrowych i „Centrum usługowego”
Uchwała nr XXII/162/08
W sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w gminie Biesiekierz pod nazwą „Centrum usługowe Stare Bielice”
Uchwała nr XXII/161/08
W sprawie: przystąpienia do zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXII/160/08
W sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz-dla zespołu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną i energetyczną-obszary Kraśnik Koszaliński i Warnino
Uchwała nr XXII/159/08
W sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz - pod lokalizację elektrowni wiatrowych
Uchwała nr XII/110/07
W sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Biesiekierzu
Uchwała nr XII/105/07
W sprawie: dopłat dla odbiorców wody i dostawców ścieków z gospodarstw domowych
Uchwała nr XII/100/07
W sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
Uchwała nr XII/99/07
W sprawie: przyjęcia programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Biesiekierz na lata 2007-2032
Uchwała nr XI/96/07
W sprawie: ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej
Uchwała nr XI/93/07
W sprawie: opinii w przedmiocie lokalizacji salonu gier na automatach w Starych Bielicach 205D gmina Biesiekierz
Uchwała nr XI/91/07
W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu elektrowni wiatrowych - Parnowo
Uchwała nr XI/90/07
W sprawie: wyboru ławników na kadencję w latach 2008-2011
Uchwała nr X/79/07
W sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Biesiekierzu
Uchwała nr VI/53/07 z dnia 27.04.2007r.
W sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz

 Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 06.06.2019
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Głuszek
Dokument BIP z dnia: 24.01.2011
Dokument oglądany razy: 6 882
Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw