RSS
SmodBIP

UWAGA:
To jest WERSJA ARCHIWALNA strony z dnia 13.07.2021
może zawierać nieaktualne informacje i nieprawidłowe odnośniki!

Zobacz aktualną wersję tej strony.

Uchwały w kadencji VIII (2018-2023)

Poniżej publikujemy wszystkie uchwały Rady Gminy w Biesiekierzu kadencji VIII w latach 2018-2023.

Informujemy jednocześnie, że oryginalne dokumenty znajdują się w Biurze Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu i są do wglądu w godzinach urzędowania.

 

Uchwała nr XXXI/206/21 z dnia 09.07.2021r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych sprawowanych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania
Uchwała nr XXXI/205/21 z dnia 09.07.2021r.
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Biesiekierz na rok szkolny 2021/2022
Uchwała nr XXXI/204/21 z dnia 09.07.2021r.
w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/125/20 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Biesiekierz
Uchwała nr XXXI/203/21 z dnia 09.07.2021r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Biesiekierz i Kraśnik Koszaliński
Uchwała nr XXXI/202/21 z dnia 09.07.2021r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Biesiekierz na rzecz Powiatu Koszalińskiego
Uchwała nr XXXI/201/21 z dnia 09.07.2021r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2021 – 2030
Uchwała nr XXXI/200/21 z dnia 09.07.2021r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2021 rok
Uchwała nr XXX/199/21 z dnia 10.06.2021r.
w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości Nowe Bielice, Stare Bielice i Parsowo do kategorii dróg gminnych
Uchwała nr XXX/198/21 z dnia 10.06.2021r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 148/4 oraz 148/1, położonych w obrębie Nowe Bielice, gmina Biesiekierz
Uchwała nr XXX/197/21 z dnia 10.06.2021r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Biesiekierz wotum zaufania
Uchwała nr XXX/196/21 z dnia 10.06.2021r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Biesiekierz z tytułu wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2020 rok
Uchwała nr XXX/195/21 z dnia 10.06.2021r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Biesiekierz za 2020r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2020r.
Uchwała nr XXIX/194/21 z dnia 20.05.2021r.
w sprawie rozpatrzenia Petycji z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie obniżenia stawek za odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXIX/193/21 z dnia 20.05.2021r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXIX/192/21 z dnia 20.05.2021r.
w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
Uchwała nr XXIX/191/21 z dnia 20.05.2021r.
w sprawie przystąpienia Gminy Biesiekierz do opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zasad współpracy i partycypacji w kosztach przy jej opracowaniu i realizacji
Uchwała nr XXIX/190/21 z dnia 20.05.2021r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2021 – 2030
Uchwała nr XXIX/189/21 z dnia 20.05.2021r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2021 rok
Uchwała nr XXVIII/188/21 z dnia 07.05.2021r.
w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
Uchwała nr XXVIII/187/21 z dnia 07.05.2021r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych sprawowanych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania
Uchwała nr XXVIII/186/21 z dnia 07.05.2021r.
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2021 roku Powiatowi Koszalińskiemu
Uchwała nr XXVIII/185/21 z dnia 07.05.2021r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2021- 2028
Uchwała nr XXVIII/184/21 z dnia 07.05.2021r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2021 rok
Uchwała nr XXVII/183/21 z dnia 25.03.2021r.
w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa - edycja 2021”
Uchwała nr XXVII/182/21 z dnia 25.03.2021r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biesiekierz w 2021 roku
Uchwała nr XXVII/181/21 z dnia 25.03.2021r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowe Bielice (ul. Malw)
Uchwała nr XXVII/180/21 z dnia 25.03.2021r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowe Bielice (ul. Kwiatów Polnych)
Uchwała nr XXVII/179/21 z dnia 25.03.2021r.
w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/18 w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy w Biesiekierzu oraz wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji
Uchwała nr XXVII/178/21 z dnia 25.03.2021r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2021 rok
Uchwała nr XXVI/177/21 z dnia 25.02.2021r.
w sprawie przystąpienia Gminy Biesiekierz do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego
Uchwała nr XXVI/176/21 z dnia 25.02.2021r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych sprawowanych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania
Uchwała nr XXVI/175/21 z dnia 25.02.2021r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych
Uchwała nr XXVI/174/21 z dnia 25.02.2021r.
w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Gminnych Służb Technicznych i Komunalnych
Uchwała nr XXVI/173/21 z dnia 25.02.2021r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Biesiekierzu na rok 2021
Uchwała nr XXVI/172/21 z dnia 25.02.2021r.
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Biesiekierz środków przeznaczonych na fundusz sołecki w 2022 roku
Uchwała nr XXV/171/21 z dnia 28.01.2021r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025
Uchwała nr XXV/170/21 z dnia 28.01.2021r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/319/17 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu
Uchwała nr XXV/169/21 z dnia 28.01.2021r.
w sprawie przedłużenia istniejącej nazwy ulicy Dereniowa w miejscowości Stare Bielice, gmina Biesiekierz
Uchwała nr XXV/168/21 z dnia 28.01.2021r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2021 roku Powiatowi Koszalińskiemu
Uchwała nr XXV/167/21 z dnia 28.01.2021r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2021 roku Powiatowi Koszalińskiemu
Uchwała nr XXV/166/21 z dnia 28.01.2021r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2021 roku Powiatowi Koszalińskiemu
Uchwała nr XXV/165/21 z dnia 28.01.2021r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2021 roku Powiatowi Koszalińskiemu
Uchwała nr XXV/164/21 z dnia 28.01.2021r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy w Biesiekierzu na rok 2021
Uchwała nr XXV/163/21 z dnia 28.01.2021r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2021-2028
Uchwała nr XXV/162/21 z dnia 28.01.2021r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2021 rok
Uchwała nr XXIV/161/20 z dnia 29.12.2020r.
w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
Uchwała nr XXIII/160/20 z dnia 17.12.2020r.
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Biesiekierz
Uchwała nr XXIII/159/20 z dnia 17.12.2020r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok
Uchwała nr XXIII/158/20 z dnia 17.12.2020r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXIII/157/20 z dnia 17.12.2020r.
w sprawie sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2021-2028
Uchwała nr XXIII/156/20 z dnia 17.12.2020r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biesiekierz na 2021 rok
Uchwała nr XXII/155/20 z dnia 17.11.2020r.
w sprawie stanowiska wobec planów jednostronnego naruszenia przez gminę Koszalin integralności terytorialnej i społecznej Gminy Biesiekierz oraz Powiatu Koszalińskiego oraz Gmin Sianów, Manowo i Świeszyno/td>
Uchwała nr XXI/154/20 z dnia 5.11.2020r.
w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Regionalne Wodociągi i Kanalizacja z siedzibą w Białogardzie na obszarze gminy Biesiekierz na lata 2021–2023”
Uchwała nr XXI/153/20 z dnia 5.11.2020r.
w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Regionalne Wodociągi i Kanalizacja z siedzibą w Białogardzie na obszarze gminy Biesiekierz na lata 2017–2020”
Uchwała nr XXI/152/20 z dnia 5.11.2020r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Biesiekierz, na których zamieszkują mieszkańcy
Uchwała nr XXI/151/20 z dnia 5.11.2020r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
Uchwała nr XXI/150/20 z dnia 5.11.2020r.
w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
Uchwała nr XXI/149/20 z dnia 5.11.2020r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Biesiekierz w 2021 roku
Uchwała nr XXI/148/20 z dnia 5.11.2020r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok
Uchwała nr XXI/147/20 z dnia 5.11.2020r.
w sprawie dopłat dla odbiorców wody i dostawców ścieków z gospodarstw domowych z terenu Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXI/146/20 z dnia 5.11.2020r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2020-2028
Uchwała nr XXI/145/20 z dnia 5.11.2020r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2020 rok
Uchwała nr XX/144/20 z dnia 25.09.2020r.
w sprawie powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Biesiekierz
Uchwała nr XX/143/20 z dnia 25.09.2020r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Biesiekierz od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Uchwała nr XX/142/20 z dnia 25.09.2020r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XX/141/20 z dnia 25.09.2020r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/125/20 Rady Gminy w Biesiekierzu w sprawie Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biesiekierz
Uchwała nr XX/140/20 z dnia 25.09.2020r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowe Bielice (ul. Hiacyntów)
Uchwała nr XX/139/20 z dnia 25.09.2020r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowe Bielice (ul. Słoneczników)
Uchwała nr XX/138/20 z dnia 25.09.2020r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowe Bielice (ul. Irysów)
Uchwała nr XX/137/20 z dnia 25.09.2020r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 148/4 oraz 148/1, położonych w obrębie Nowe Bielice, gmina Biesiekierz
Uchwała nr XX/136/20 z dnia 25.09.2020r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/131/20 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych realizujących zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji
Uchwała nr XX/135/20 z dnia 25.09.2020r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2020–2028
Uchwała nr XX/134/20 z dnia 25.09.2020r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2020 rok
Uchwała nr XIX/133/20 z dnia 30.07.2020r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Biesiekierz od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Uchwała nr XIX/132/20 z dnia 30.07.2020r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XIX/131/20 z dnia 30.07.2020r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych realizujących zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji
Uchwała nr XIX/130/20 z dnia 30.07.2020r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2020-2028
Uchwała nr XIX/129/20 z dnia 30.07.2020r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2020 rok
Uchwała nr XVIII/128/20 z dnia 25.06.2020r.
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Biesiekierz na rok szkolny 2020/2021
Uchwała nr XVIII/127/20 z dnia 25.06.2020r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz szczegółowych zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
Uchwała nr XVIII/126/20 z dnia 25.06.2020r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/366/18 Rady Gminy w Biesiekierzu w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach, przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Biesiekierz
Uchwała nr XVIII/125/20 z dnia 25.06.2020r.
w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biesiekierz
Uchwała nr XVII/124/20 z dnia 04.06.2020r.
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2020 roku Powiatowi Koszalińskiemu
Uchwała nr XVII/123/20 z dnia 04.06.2020r.
w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej i wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Biesiekierz
Uchwała nr XVII/122/20 z dnia 04.06.2020r.
w sprawie udzielenia w roku 2020 dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze gminy Biesiekierz
Uchwała nr XVII/121/20 z dnia 04.06.2020r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości
Uchwała nr XVII/120/20 z dnia 04.06.2020r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2020 - 2028
Uchwała nr XVII/119/20 z dnia 04.06.2020r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2020 rok
Uchwała nr XVII/118/20 z dnia 04.06.2020r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Biesiekierz wotum zaufania
Uchwała nr XVII/117/20 z dnia 04.06.2020r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Biesiekierz z tytułu wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2019 rok
Uchwała nr XVII/116/20 z dnia 04.06.2020r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Biesiekierz za 2019 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2019 r.
Uchwała nr XVI/115/20 z dnia 30.04.2020r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2020 roku Powiatowi Koszalińskiemu (Świemino)
Uchwała nr XVI/114/20 z dnia 30.04.2020r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2020 roku Powiatowi Koszalińskiemu (Parnowo)
Uchwała nr XVI/113/20 z dnia 30.04.2020r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2020 - 2028
Uchwała nr XVI/112/20 z dnia 30.04.2020r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2020 rok
Uchwała nr XV/111/20 z dnia 27.02.2020r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Uchwała nr XV/110/20 z dnia 27.02.2020r.
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Biesiekierz na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochrona dróg
Uchwała nr XV/109/20 z dnia 27.02.2020r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2020 r.
Uchwała nr XV/108/20 z dnia 27.02.2020r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Biesiekierzu na rok 2020
Uchwała nr XV/107/20 z dnia 27.02.2020r.
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Biesiekierz środków przeznaczonych na fundusz sołecki w 2021 roku
Uchwała nr XV/106/20 z dnia 27.02.2020r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2020-2028
Uchwała nr XIV/105/20 z dnia 23.01.2020r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Biesiekierz na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochrona dróg
Uchwała nr XIV/104/20 z dnia 23.01.2020r.
w sprawie zmieniająca uchwałę nr XII/88/19 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
Uchwała nr XIV/103/20 z dnia 23.01.2020r.
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Biesiekierz na rok szkolny 2019/2020
Uchwała nr XIV/102/20 z dnia 23.01.2020r.
w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Regionalne Wodociągi i Kanalizacja z siedzibą w Białogardzie na obszarze gminy Biesiekierz na lata 2017 – 2020”
Uchwała nr XIV/101/20 z dnia 23.01.2020r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy w Biesiekierzu na rok 2020
Uchwała nr XIII/100/19 z dnia 19.12.2019r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Biesiekierz dla publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Biesiekierz dla publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego
Uchwała nr XIII/99/19 z dnia 19.12.2019r.
w sprawie udzielenia w roku 2019 dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze gminy Biesiekierz
Uchwała nr XIII/98/19 z dnia 19.12.2019r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr Xl/319/17 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu
Uchwała nr XIII/97/19 z dnia 19.12.2019r.
w sprawie przystąpienia Gminy Biesiekierz do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Uchwała nr XIII/96/19 z dnia 19.12.2019r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Biesiekierz na lata 2020-2022
Uchwała nr XIII/95/19 z dnia 19.12.2019r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok
Uchwała nr XIII/94/19 z dnia 19.12.2019r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2019 rok
Uchwała nr XIII/93/19 z dnia 19.12.2019r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2020-2028
Uchwała nr XIII/92/19 z dnia 19.12.2019r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biesiekierz na 2020 rok
Uchwała nr XII/91/19 z dnia 28.11.2019r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XII/90/19 z dnia 28.11.2019r.
w sprawie utworzenia "Klubu Senior +" w Biesiekierzu
Uchwała nr XII/89/19 z dnia 28.11.2019r.
w sprawie zmiany uchwały nr VIII/50/15 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Uchwała nr XII/88/19 z dnia 28.11.2019r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
Uchwała nr XII/87/19 z dnia 28.11.2019r.
w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XI/78/19 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Biesiekierz w 2020 roku
Uchwała nr XII/86/19 z dnia 28.11.2019r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2019-2028
Uchwała nr XII/85/19 z dnia 28.11.2019r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2019 rok
Uchwała nr XI/84/19 z dnia 24.10.2019r.
w sprawie zmiany uchwały nr VIII/50/15 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Uchwała nr XI/83/19 z dnia 24.10.2019r.
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Starych Bielicach
Uchwała nr XI/82/19 z dnia 24.10.2019r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XI/81/19 z dnia 24.10.2019r.
w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Biesiekierzu Nr IX/66/19 z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy „Feniks” ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu i utworzeniu odrębnej jednostki organizacyjnej Gminy Biesiekierz pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy „Feniks”
Uchwała nr XI/80/19 z dnia 24.10.2019r.
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz (rysunki.zip)
Uchwała nr XI/79/19 z dnia 24.10.2019r.
w sprawie dopłat dla odbiorców wody i dostawców ścieków z gospodarstw domowych z terenu Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XI/78/19 z dnia 24.10.2019r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Biesiekierz w 2020 roku
Uchwała nr XI/77/19 z dnia 24.10.2019r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
Uchwała nr XI/76/19 z dnia 24.10.2019r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2019-2028
Uchwała nr XI/75/19 z dnia 24.10.2019r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2019 rok
Uchwała nr X/74/19 z dnia 26.09.2019r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/65/15 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biesiekierz
Uchwała nr X/73/19 z dnia 26.09.2019r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/99/07 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Biesiekierz na lata 2007 – 2032”
Uchwała nr X/72/19 z dnia 26.09.2019r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2019 - 2028
Uchwała nr X/71/19 z dnia 26.09.2019r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2019 rok
Uchwała nr X/70/19
Z powodu błędów pisarskich numer uchwały został pominięty
Uchwała nr X/69/19
Z powodu błędów pisarskich numer uchwały został pominięty
Uchwała nr IX/68/19 z dnia 29.08.2019r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych sprawowanych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania
Uchwała nr IX/67/19 z dnia 29.08.2019r.
w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Uchwała nr IX/66/19 z dnia 29.08.2019r.
w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy „Feniks” ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu i utworzeniu odrębnej jednostki organizacyjnej Gminy Biesiekierz pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy „Feniks”
Uchwała nr IX/65/19 z dnia 29.08.2019r.
w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa (Stare Bielice)
Uchwała nr IX/64/19 z dnia 29.08.2019r.
w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa (Gniazdowo)
Uchwała nr IX/63/19 z dnia 29.08.2019r.
w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa (Parsowo)
Uchwała nr IX/62/19 z dnia 29.08.2019r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2019 - 2028
Uchwała nr IX/61/19 z dnia 29.08.2019r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2019 rok
Uchwała nr VIII/60/19 z dnia 27.06.2019r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Biesiekierz z tytułu wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2018 rok
Uchwała nr VIII/59/19 z dnia 27.06.2019r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finasowego Gminy Biesiekierz za 2018 r. oraz sprawozdania z wykoniania budżetu Gminy Biesiekierz za 2018 r.
Uchwała nr VIII/58/19 z dnia 27.06.2019r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Biesiekierz wotum zaufania
Uchwała nr VIII/57/19 z dnia 27.06.2019r.
w sprawie nadania aktu założycielskiego i statutu Przedszkola Gminnego w Parnowie
Uchwała nr VIII/56/19 z dnia 27.06.2019r.
w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników
Uchwała nr VIII/55/19 z dnia 27.06.2019r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2019 roku Powiatowi Koszalińskiemu (3527Z)
Uchwała nr VIII/54/19 z dnia 27.06.2019r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2019 roku Powiatowi Koszalińskiemu (3523Z)
Uchwała nr VIII/53/19 z dnia 27.06.2019r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2019 – 2028
Uchwała nr VIII/52/19 z dnia 27.06.2019r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2019 rok
Uchwała nr VII/51/19 z dnia 03.06.2019r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2019 rok
Uchwała nr VI/50/19 z dnia 14.05.2019r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2019-2028
Uchwała nr VI/49/19 z dnia 14.05.2019r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2019 rok
Uchwała nr VI/48/19 z dnia 14.05.2019r.
w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
Uchwała nr VI/47/19 z dnia 14.05.2019r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Biesiekierz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
Uchwała nr VI/46/19 z dnia 14.05.2019r.
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Biesiekierz
Uchwała nr V/45/19 z dnia 28.03.2019r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowe Bielice
Uchwała nr V/44/19 z dnia 28.03.2019r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2019-2028
Uchwała nr V/43/19 z dnia 28.03.2019r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2019 rok
Uchwała nr V/42/19 z dnia 28.03.2019r.
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki w 2020 r.
Uchwała nr V/41/19 z dnia 28.03.2019r.
w sprawie ustalenia jednorazowej dodatkowej składki członkowskiej Gminy Biesiekierz dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Gminy Biesiekierz
Uchwała nr V/40/19 z dnia 28.03.2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Gminę Biesiekierz współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Uchwała nr V/39/19 z dnia 28.03.2019r.
w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Biesiekierz oraz planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku
Uchwała nr V/38/19 z dnia 28.03.2019r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biesiekierz w 2019 roku
Uchwała nr V/37/19 z dnia 28.03.2019r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bielice
Uchwała nr IV/36/19 z dnia 14.02.2019r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Biesiekierzu na rok 2019
Uchwała nr IV/35/19 z dnia 14.02.2019r.
w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości Stare Bielice do kategorii dróg gminnych
Uchwała nr IV/34/19 z dnia 14.02.2019r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Biesiekierz od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Uchwała nr IV/33/19 z dnia 14.02.2019r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2019 roku Powiatowi Koszalińskiemu
Uchwała nr IV/32/19 z dnia 14.02.2019r.
w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Biesiekierz na lata 2019-2021
Uchwała nr III/31/18 z dnia 20.12.2018r.
w sprawie zmiany w uchwale w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Biesiekierz
Uchwała nr III/30/18 z dnia 20.12.2018r.
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
Uchwała nr III/29/18 z dnia 20.12.2018r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego dla tych wydatków
Uchwała nr III/28/18 z dnia 20.12.2018r.
w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2018 – 2028
Uchwała nr III/27/18 z dnia 20.12.2018r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2018 rok
Uchwała nr III/26/18 z dnia 20.12.2018r.
w sprawie dopłat dla odbiorców wody i dostawców ścieków z gospodarstw domowych z terenu Gminy Biesiekierz
Uchwała nr III/25/18 z dnia 20.12.2018r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy w Biesiekierzu na rok 2019
Uchwała nr III/24/18 z dnia 20.12.2018r.
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy w Biesiekierzu
Uchwała nr III/23/18 z dnia 20.12.2018r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok
Uchwała nr III/22/18 z dnia 20.12.2018r.
w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
Uchwała nr III/21/18 z dnia 20.12.2018r.
w sprawie podjęcie uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2019-2028
Uchwała nr III/20/18 z dnia 20.12.2018r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biesiekierz na rok 2019
Uchwała nr II/19/18 z dnia 28.11.2018r.
w sprawie przyjęcia podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Uchwała nr II/18/18 z dnia 28.11.2018r.
w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pomoc w formie posiłku dla dzieci i uczniów udzielana na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola” w ramach wieloletniego rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Uchwała nr II/17/18 z dnia 28.11.2018r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2018–2028
Uchwała nr II/16/18 z dnia 28.11.2018r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2018 rok
Uchwała nr II/15/18 z dnia 28.11.2018r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Biesiekierz
Uchwała nr II/14/18 z dnia 28.11.2018r.
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Uchwała nr II/13/18 z dnia 28.11.2018r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
Uchwała nr II/12/18 z dnia 28.11.2018r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Biesiekierz w 2019 roku
Uchwała nr II/11/18 z dnia 28.11.2018r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
Uchwała nr II/10/18 z dnia 28.11.2018r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Biesiekierz
Uchwała nr II/9/18 z dnia 28.11.2018r.
w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej
Uchwała nr II/8/18 z dnia 28.11.2018r.
w sprawie przekształcenia Przedszkola Gminnego w Biesiekierzu poprzez zmianę jego siedziby i zmianę nazwy
Uchwała nr II/7/18 z dnia 28.11.2018r.
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. kpt. Wł. Wysockiego w Biesiekierzu przez likwidację oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. kpt. W. Wysockiego w Biesiekierzu
Uchwała nr II/6/18 z dnia 28.11.2018r.
w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Uchwała nr II/5/18 z dnia 28.11.2018r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Biesiekierz
Uchwała nr I/4/18 z dnia 19.11.2018r.
w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy w Biesiekierzu oraz wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji
Uchwała nr I/3/18 z dnia 19.11.2018r.
w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy w Biesiekierzu
Uchwała nr I/2/18 z dnia 19.11.2018r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Biesiekierzu
Uchwała nr I/1/18 z dnia 19.11.2018r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Biesiekierzu

 Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 13.07.2021
Wersja aktualna tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Dominika Streczyńska
Dokument BIP z dnia: 13.07.2021
Dokument oglądany razy: 4 901
Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw