RSS
SmodBIP

Zarządzanie Kryzysowe

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103

 

Kontakt: Jan Pasek
tel: +48 94 31 80 960
e-mail: obrona@biesiekierz.eu
Miejsce i godziny przyjmowania interesantów:
Środkowe wejście do budynku Urzędu, parter, pokój nr 1 w godzinach urzędowania
Podległość:
Wchodzi w skład Referatu Organizacyjnego i podlega bezpośrednio pod Sekretarza Gminy.

Do głównych zadań należy:
1) współdziałanie z organami wojskowymi w ramach powszechnego obowiązku obrony;
2) ogłaszanie i przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych;
3) udział w przygotowaniu poboru i uczestnictwo w pracach komisji poborowej;
4) uznawanie poborowych za jedynych żywicieli rodzin, przyznawanie zasiłków członkom rodziny żołnierza;
5) wydawanie zaświadczeń w sprawie powszechnego obowiązku obrony;
6) wydawanie decyzji o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych na rzecz obronności;
7) przeprowadzanie akcji kurierskich;
8) opracowanie i aktualizowanie gminnego planu reagowania oraz planu obrony cywilnej gminy i gminnych jednostek organizacyjnych;
9) przygotowanie i zapewnienie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności oraz systemu wykrywania skażeń;
10) tworzenie formacji obrony cywilnej;
11) planowanie i realizacja zaopatrzenia organów i formacji OC w sprzęt, środki, umundurowanie oraz prowadzenie magazynu sprzętu OC;
12) pełnienie dyżurów ćwiczebnych;
13) opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią;
14) wykonywanie innych zadań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, ochrony przeciwpowodziowej, w tym utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
15) działanie w celu zapobiegania skutkom klęski żywiołowej i ich usuwania przy pomocy prowadzonego przez wójta gminnego zespołu reagowania kryzysowego.

Dodatkowo do zadań pracowników referatów należy:
1) przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań dla Kierownictwa Urzędu;
2) przygotowywanie przedmiotu zamówienia publicznego w zakresie spraw wymagających zastosowania procedury zamówień publicznych;
3) sporządzanie i udostępnianie informacji do wykorzystania w celach promocyjnych;
4) przygotowywanie i terminowe przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego;
5) udostępnianie informacji publicznej w zakresie prowadzonych spraw;
6) sporządzanie branżowych lub tematycznych sprawozdań statystycznych i analiz dla GUS, urzędów oraz innych instytucji.Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 14.10.2021
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Andrzej Leśniewicz
Dokument BIP z dnia: 14.10.2021
Dokument oglądany razy: 12 554
Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw