RSS
SmodBIP

Wprowadzono 3 stopień alarmowy CHARLIE-CRP

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234) podpisał

obowiązujące od dnia 16 maja 2022 roku od godz. 00:00 do dnia 31 maja 2022 roku do godz. 23:59 i wprowadza trzeci stopień CHARLIE-CRP na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Poprzednio publikowane zarządzenia:

 


 
WPROWADZENIE STOPNI ALARMOWYCH

Na podstawie ustawy o działaniach antyterrorystycznych, stopnie alarmowe mogą być wprowadzane, zmieniane i odwoływane w drodze zarządzenia, w zależności od rodzaju zagrożenia zdarzeniem terrorystycznym, przez Prezesa Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Szefa ABW, a w sytuacjach niecierpiących zwłoki – przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który informował będzie o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Szefa ABW.

Stopień alarmowy lub stopień alarmowy CRP może zostać wprowadzony:

 • na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • na obszarze jednej lub kilku jednostek podziału terytorialnego kraju;
 • na obszarze określonym w sposób inny niż przez odniesienie do jednostek podziału terytorialnego kraju;
 • dla określonych obiektów jednostek organizacyjnych administracji publicznej, prokuratury, sądów lub innych obiektów infrastruktury administracji publicznej lub infrastruktury krytycznej;
 • w przypadku, gdy skutki zdarzenia o charakterze terrorystycznym mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą Rzeczypospolitej Polskiej lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, innych niż placówki zagraniczne Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej.

Ponadto dla określonych placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej lub w odniesieniu do systemów teleinformatycznych ministra właściwego do spraw zagranicznych, stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, w zależności od rodzaju zagrożenia zdarzeniem o charakterze terrorystycznym, Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zagranicznych i Szefa Agencji Wywiadu, a w przypadkach niecierpiących zwłoki – minister właściwy do spraw zagranicznych, po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Wywiadu, informując o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów.

 


 
STOPNIE ALARMOWANIA

PIERWSZY STOPIEŃ ALARMOWY – STOPIEŃ ALFA (ALFA–CRP[2])
Pierwszy stopień alarmowy można wprowadzić w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia.

DRUGI STOPIEŃ ALARMOWY – STOPIEŃ BRAVO (BRAVO–CRP)
Drugi stopień alarmowy można wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.

TRZECI STOPIEŃ ALARMOWY – STOPIEŃ CHARLIE (CHARLIE–CRP)
Trzeci stopień alarmowy można wprowadzić w przypadku:

 • wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym, godzącego w:
  – bezpieczeństwo lub porządek publiczny albo
  – bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, albo
  – bezpieczeństwo innego państwa lub organizacji międzynarodowej oraz stwarzającego potencjalne zagrożenie dla Rzeczypospolitej Polskiej lub
 • uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
 • uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym, którego skutki mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

CZWARTY STOPIEŃ ALARMOWY – STOPIEŃ DELTA (DELTA–CRP)
Czwarty stopień alarmowy można wprowadzić w przypadku:

 • wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym powodującego zagrożenie:
  – bezpieczeństwa lub porządku publicznego albo
  – bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, albo
  – bezpieczeństwa innego państwa lub organizacji międzynarodowej oraz stwarzającego zagrożenie dla Rzeczypospolitej Polskiej, lub
 • gdy uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
 • gdy uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym, które ma być wymierzone w obywateli polskich przebywających za granicą lub w instytucje polskie albo polską infrastrukturę mieszczące się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a zebrane informacje wskazują jednocześnie na nieuchronność takiego zdarzenia.

 


 
WYBRANE PRZEDSIĘWZIĘCIA WYKONYWANE
W STOPNIACH ALARMOWYCH:

pierwszy stopień alarmowy – stopień ALFA (ALFA–CRP)

 • wzmożona kontrola obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym
 • dostępność w trybie alarmowym członków personelu niezbędnych do wzmocnienia ochrony obiektów
 • kontrola pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren obiektów
 • sprawdzenie działania instalacji alarmowych, przepustowości dróg ewakuacji oraz funkcjonowania systemów rejestracji obrazu
 • akcja informacyjno-instruktażowa dla społeczeństwa dotycząca potencjalnego zagrożenia, jego skutków i sposobu postępowania

drugi stopień alarmowy – stopień BRAVO (BRAVO–CRP)

 • dostępność w trybie alarmowym personelu wyznaczonego do wdrażania procedur działania na wypadek zdarzeń o charakterze terrorystycznym kontrola pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren obiektów
 • kontrola wszystkich przesyłek pocztowych kierowanych do urzędu lub instytucji
 • przegląd zapasów materiałowych i sprzętu, w tym dostępności środków i materiałów medycznych, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystyczny

trzeci stopień alarmowy – stopień CHARLIE (CHARLIE–CRP)

 • minister właściwy do spraw wewnętrznych poleca wprowadzenie całodobowych dyżurów we wskazanych urzędach lub jednostkach organizacyjnych organów administracji publicznej; kontrola wszystkich przesyłek pocztowych kierowanych do urzędu lub instytucji
 • ścisła kontrolę osób i pojazdów przy wejściu i wjeździe na teren obiektów
 • ochrona środków transportu służbowego poza terenem obiektu, kontrola pojazdu przed wejściem do niego i jego uruchomieniem
 • ograniczenie możliwości parkowania pojazdów przy obiektach chronionych

czwarty stopień alarmowy – stopień DELTA (DELTA–CRP)

 • identyfikacja wszystkich pojazdów znajdujących się już w rejonie obiektu oraz, w uzasadnionych przypadkach, ich relokacja poza obszar obiektu
 • częste kontrole na zewnątrz budynku i na parkingach
 • ograniczenie liczby podroży służbowych osób zatrudnionych w obiekcie i wizyt osób niezatrudnionych w instytucji
 • przygotowanie do zapewnienia ciągłości funkcjonowania organu w przypadku braku możliwości realizacji zadań w dotychczasowym miejscu pracy.

Żródło: https://www.antyterroryzm.gov.pl

Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 16.05.2022
Wersje archiwalne tej wiadomości

Dokument BIP z dnia: 16.05.2022
Dokument oglądany razy: 1118
Wersja do druku
« inne aktualności