SmodBIP

UWAGA:
To jest WERSJA ARCHIWALNA strony z dnia 01.09.2022
może zawierać nieaktualne informacje i nieprawidłowe odnośniki!

Zobacz aktualną wersję tej strony.

Wprowadzono stopień alarmowy

01.09.2022

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234) podpisał

 

Poprzednio publikowane zarządzenia:

 


 
WPROWADZENIE STOPNI ALARMOWYCH

Na podstawie ustawy o działaniach antyterrorystycznych, stopnie alarmowe mogą być wprowadzane, zmieniane i odwoływane w drodze zarządzenia, w zależności od rodzaju zagrożenia zdarzeniem terrorystycznym, przez Prezesa Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Szefa ABW, a w sytuacjach niecierpiących zwłoki – przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który informował będzie o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Szefa ABW.

Stopień alarmowy lub stopień alarmowy CRP może zostać wprowadzony:

 • na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • na obszarze jednej lub kilku jednostek podziału terytorialnego kraju;
 • na obszarze określonym w sposób inny niż przez odniesienie do jednostek podziału terytorialnego kraju;
 • dla określonych obiektów jednostek organizacyjnych administracji publicznej, prokuratury, sądów lub innych obiektów infrastruktury administracji publicznej lub infrastruktury krytycznej;
 • w przypadku, gdy skutki zdarzenia o charakterze terrorystycznym mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą Rzeczypospolitej Polskiej lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, innych niż placówki zagraniczne Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej.

Ponadto dla określonych placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej lub w odniesieniu do systemów teleinformatycznych ministra właściwego do spraw zagranicznych, stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, w zależności od rodzaju zagrożenia zdarzeniem o charakterze terrorystycznym, Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zagranicznych i Szefa Agencji Wywiadu, a w przypadkach niecierpiących zwłoki – minister właściwy do spraw zagranicznych, po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Wywiadu, informując o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów.

 


 
STOPNIE ALARMOWANIA

PIERWSZY STOPIEŃ ALARMOWY (ALFA) – PIERWSZY STOPIEŃ ALARMOWY CRP (ALFA–CRP)
Pierwszy stopień alarmowy można wprowadzić w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia.

DRUGI STOPIEŃ ALARMOWY (BRAVO) – DRUGI STOPIEŃ ALARMOWY CRP (BRAVO–CRP)
Drugi stopień alarmowy można wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.

TRZECI STOPIEŃ ALARMOWY (CHARLIE) – TRZECI STOPIEŃ ALARMOWY CRP (CHARLIE–CRP)
Trzeci stopień alarmowy można wprowadzić w przypadku:
1. wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym, godzącego w:
a. bezpieczeństwo lub porządek publiczny albo
b. bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, albo
c. bezpieczeństwo innego państwa lub organizacji międzynarodowej oraz stwarzającego potencjalne zagrożenie dla Rzeczypospolitej Polskiej lub
2. uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
3. uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym, którego skutki mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

CZWARTY STOPIEŃ ALARMOWY (DELTA) – CZWARTY STOPIEŃ ALARMOWY CRP (DELTA–CRP)
Czwarty stopień alarmowy można wprowadzić w przypadku:
1. wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym powodującego zagrożenie:
a. bezpieczeństwa lub porządku publicznego albo
b. bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, albo
c. bezpieczeństwa innego państwa lub organizacji międzynarodowej oraz stwarzającego zagrożenie dla Rzeczypospolitej Polskiej, lub
2. gdy uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
3. gdy uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym, które ma być wymierzone w obywateli polskich przebywających za granicą lub w instytucje polskie albo polską infrastrukturę mieszczące się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a zebrane informacje wskazują jednocześnie na nieuchronność takiego zdarzenia.

 


 
WYBRANE PRZEDSIĘWZIĘCIA WYKONYWANE
W STOPNIACH ALARMOWYCH:

pierwszy stopień alarmowy – stopień ALFA (ALFA–CRP)

 • wzmożona kontrola obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym
 • dostępność w trybie alarmowym członków personelu niezbędnych do wzmocnienia ochrony obiektów
 • kontrola pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren obiektów
 • sprawdzenie działania instalacji alarmowych, przepustowości dróg ewakuacji oraz funkcjonowania systemów rejestracji obrazu
 • akcja informacyjno-instruktażowa dla społeczeństwa dotycząca potencjalnego zagrożenia, jego skutków i sposobu postępowania

drugi stopień alarmowy – stopień BRAVO (BRAVO–CRP)

 • dostępność w trybie alarmowym personelu wyznaczonego do wdrażania procedur działania na wypadek zdarzeń o charakterze terrorystycznym kontrola pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren obiektów
 • kontrola wszystkich przesyłek pocztowych kierowanych do urzędu lub instytucji
 • przegląd zapasów materiałowych i sprzętu, w tym dostępności środków i materiałów medycznych, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystyczny

trzeci stopień alarmowy – stopień CHARLIE (CHARLIE–CRP)

 • minister właściwy do spraw wewnętrznych poleca wprowadzenie całodobowych dyżurów we wskazanych urzędach lub jednostkach organizacyjnych organów administracji publicznej; kontrola wszystkich przesyłek pocztowych kierowanych do urzędu lub instytucji
 • ścisła kontrolę osób i pojazdów przy wejściu i wjeździe na teren obiektów
 • ochrona środków transportu służbowego poza terenem obiektu, kontrola pojazdu przed wejściem do niego i jego uruchomieniem
 • ograniczenie możliwości parkowania pojazdów przy obiektach chronionych

czwarty stopień alarmowy – stopień DELTA (DELTA–CRP)

 • identyfikacja wszystkich pojazdów znajdujących się już w rejonie obiektu oraz, w uzasadnionych przypadkach, ich relokacja poza obszar obiektu
 • częste kontrole na zewnątrz budynku i na parkingach
 • ograniczenie liczby podroży służbowych osób zatrudnionych w obiekcie i wizyt osób niezatrudnionych w instytucji
 • przygotowanie do zapewnienia ciągłości funkcjonowania organu w przypadku braku możliwości realizacji zadań w dotychczasowym miejscu pracy.

Żródło: antyterroryzm.gov.pl

Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 01.09.2022
Wersje archiwalne tej wiadomości

Dokument BIP z dnia: 01.09.2022
Dokument oglądany razy: 2001

Wersja do druku
« inne aktualności