SmodBIP

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103

 

Dział realizujący zadanie:
Gospodarka Odpadami

 

Informacja odnośnie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości…

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Biesiekierz tworzy i prowadzi Wójt Gminy Biesiekierz od dnia 1 stycznia 2012r.

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Biesiekierz jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy Biesiekierz na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

 1. Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
 3. Numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
 4. Określenie rodzaju odbierania odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

 1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł. Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 01 lipca 2011 o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 152, poz. 897) tj. dnia 01 stycznia 2012r. posiadali zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw.
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

„Oświadczam, że:
Dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
Znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. nr 236, poz. 2008, z późn. zm.).”

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:

 1. Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 2. Oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 3. Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Wzór wniosku i oświadczenia:

 1. Wniosek (formatPDF)
 2. Oświadczenie (format PDF)

Uwaga:
Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 01 lipca 2011 o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 152, poz. 897) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Biesiekierz mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do dnia 31 grudnia 2012r.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 01 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 152, poz. 897) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

 1. Posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz odpowiedniego stanu technicznego;
 2. Utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 3. Spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 4. Zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo – transportowej.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:

 1. Przekazania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach;
 2. Przekazania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnychOpublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 30.03.2016
Wytwarzający/Odpowiadający: Jan Pasek
Dokument z dnia: 30.03.2016
Dokument oglądany razy: 7 087

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw