RSS
SmodBIP

UWAGA:
To jest WERSJA ARCHIWALNA strony z dnia 16.07.2018
może zawierać nieaktualne informacje i nieprawidłowe odnośniki!

Zobacz aktualną wersję tej strony.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103

 

Dział realizujący zadanie:
Gospodarka Odpadami

 

Informacja odnośnie uzyskania zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych z terenu Gminy Biesiekierz.

Podstawa prawna

Zezwolenia udziela się
w drodze decyzji Wójt Gminy Biesiekierz, po rozpatrzeniu pisemnego wniosku Wnioskodawcy.

Wzór wniosku i oświadczenia:

 1. wzór wniosku (format PDF)
 2. wzór oświadczenia (format PDF)

Do wniosku o zezwolenie dołącza się:

 1. Kserokopie dowodów rejestracyjnych posiadanych pojazdów służących do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 2. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do miejsca parkowania/garażowania ww. pojazdów służących do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (baza transportowo – magazynowa).
 3. Kserokopia umowy zawartej na wykonywanie czynności w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów, służących do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
 5. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
 6. Dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej.

Opłaty:

 1. 107 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
 2. 53,50 zł – opłata skarbowa za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków wydanego zezwolenia, jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności objętej zezwoleniem (tj. 50 % stawki określonej od zezwolenia).
 3. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

Powyższe opłaty należy wnieść na konto Urzędu Gminy Biesiekierz:
Bank Spółdzielczy w Białogardzie / Oddział Karlino
63 8562 0007 0022 0365 2000 0030 - podatki, dotacje, subwencje, darowizny

Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy w Biesiekierzu

Termin odpowiedzi:
zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego

 • do 1 miesiąca
 • do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Biesiekierz w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 16.07.2018
Wersja aktualna tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Jan Pasek
Dokument BIP z dnia: 16.07.2018
Dokument oglądany razy: 7 059
Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw