SmodBIP

UWAGA:
To jest WERSJA ARCHIWALNA strony z dnia 31.07.2018
może zawierać nieaktualne informacje i nieprawidłowe odnośniki!

Zobacz aktualną wersję tej strony.

RADA GMINY

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103


Kontakt: Biuro Rady Gminy
tel: +48 94 31 80 963
e-mail: rada@biesiekierz.eu
Miejsce i godziny przyjmowania interesantów:
Piętro I, pokój nr 23 w godzinach urzędowania


Skład Rady Gminy Biesiekierz (VII kadencja)

Przewodniczący Rady Gminy:   PŁAZA Marek Leszek
Okręg nr 8: Nowe Bielice nr 20, od nr 35 do nr 43, od nr 47 do końca

Wiceprzewodniczący Rady Gminy:   JABŁOŃSKA-BAUER Małgorzata Eliza
Okręg nr 14: Stare Bielice od nr 75 do nr 86, od nr 88 do nr 93, od nr 96 do nr 97, od nr 99 do nr 101, nr 103, nr 106, nr 107, nr 109, od nr 110 do nr 115

Radni:

- BEJNAROWICZ Anna Okręg nr 11
Stare Bielice od nr 18 do nr 22, nr 29, nr 30, nr 33, nr 35, nr 37, nr 39, nr 41, nr 43, nr 45, nr 46, od nr 49 do nr 53, nr 87, nr 102, nr 104, nr 105, nr 108, nr 127, Tatów
- DUTKIEWICZ Daniel Mirosław  Okręg nr 4
Kotłowo
- KAMYK Wanda Krystyna Okręg nr 12:
Stare Bielice od nr 1 do nr 4, nr 7, od nr 9 do nr 12, nr 23, nr 24, nr 25, nr 28, nr 31, nr 32, nr 34, nr 36, nr 38, nr 40, nr 42, nr 44, nr 47, nr 48, od nr 54 do nr 58, od nr 60 do nr 74, nr 94, nr 98, od nr 121 do nr 126, nr 230, nr 231
- KRAWCZAK Krzysztof Okręg nr 7:
Nowe Bielice od nr 1 do nr 19, od nr 21 do nr 34, od nr 44 do nr 46
- KULIK Małgorzata Agnieszka Okręg nr 5:
Laski Koszalińskie
- MODŁA Monika Okręg nr 13:
Stare Bielice nr 5, nr 6, nr 8, od nr 13 do nr 17, nr 117, nr 118, nr 120, od nr 127 do nr 147, od nr 201 do nr 214
- PIEKARSKA Elżbieta Okręg nr 3:
Gniazdowo, Cieszyn, Starki, Witolubie
- SMAGIEŁ Ryszard Jerzy Okręg nr 2:
Biesiekierz od nr 1 do nr 10, od nr 40 do końca

- GRAJPER Paweł

Okręg nr 9:
Parnowo, Parnówko

- SZYMAŃSKI Dariusz Ireneusz Okręg nr 15:
Świemino, Świeminko, Warnino
- TERELAK Jan Jerzy Okręg nr 1:
Biesiekierz od nr 11 do nr 37, Rutkowo
- TOMCZAK Bernadeta Stanisława Okręg nr 10:
Parsowo
- WYPYCH Jan Marek Okręg nr 6:
Kraśnik Koszaliński, Nosowo
 
 

Kompetencje Rady Gminy
Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8.03.1990r., art.18.2 do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
1. uchwalanie statutu gminy,
2. ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,
4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
5. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6. uchwalanie programów gospodarczych,
7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
10. określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,
12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
12a. społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
13. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
14. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
14a. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
15. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

 

Oświadczenia majątkowe Radnych VII kadencji składane w latach:
- (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) BEJNAROWICZ Anna
- (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) DUTKIEWICZ Daniel Mirosław
- (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) JABŁOŃSKA-BAUER Małgorzata Eliza
- (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) KAMYK Wanda Krystyna
- (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) KRAWCZAK Krzysztof
- (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) KULIK Małgorzata Agnieszka
- (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) MODŁA Monika
- (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) PIEKARSKA Elżbieta
- (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) PŁAZA Marek Leszek
- (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) SMAGIEŁ Ryszard Jerzy
- (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) SZYMAŃSKI Dariusz Ireneusz
- (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) TERELAK Jan Jerzy
- (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) TOMCZAK Bernadeta Stanisława
- (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) WYPYCH Jan Marek
- (2016, 2017, 2018) GRAJPER Paweł
- (2014, 2015) SYDORUK Mariusz PawełWzór oświadczenia majątkowego:

 Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 31.07.2018
Wytwarzający/Odpowiadający: Waldemar Maniak
Dokument z dnia: 31.07.2018
Dokument oglądany razy: 11 159

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw