SmodBIP

UWAGA:
To jest WERSJA ARCHIWALNA strony z dnia 20.11.2018
może zawierać nieaktualne informacje i nieprawidłowe odnośniki!

Zobacz aktualną wersję tej strony.

RADA GMINY

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103

 

Kontakt: Biuro Rady Gminy
tel: +48 94 31 80 963
e-mail: rada@biesiekierz.eu
Miejsce i godziny przyjmowania interesantów:
Piętro I, pokój nr 23 w godzinach urzędowania

 

Skład Rady Gminy Biesiekierz (VIII kadencja 2018-2023)


 

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

radna BEJNAROWICZ Anna

Okręg wyborczy Nr 12
zam. Stare Bielice


 

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

radna MODŁA Monika

Okręg wyborczy Nr 13
zam. Stare Bilice


 

radny TERELAK Jan Jerzy

Okręg wyborczy Nr 1
zam. Biesiekierz


 

radna GUZOWSKA Grażyna

Okręg wyborczy Nr 2
zam. Biesiekierz


 

radna PIEKARSKA Elżbieta

Okręg wyborczy Nr 3
zam. Gniazdowo


 

radna ZIELIŃSKA-ZUJEWSKA Wioletta

Okręg wyborczy Nr 4
zam. Kotłowo


 

radny DĘBSKI Jacenty Tomasz

Okręg wyborczy Nr 5
zam. Laski Koszalińskie


 

radny WYPYCH Jan Marek

Okręg wyborczy Nr 6
zam. Kraśnik Koszaliński


 

radny KRAWCZAK Krzysztof

Okręg wyborczy Nr 7
zam. Nowe Bielice


 

radny PŁAZA Marek Leszek

Okręg wyborczy Nr 8
zam. Nowe Bielice


 

radny GRAJPER Paweł

Okręg wyborczy Nr 9
zam. Parnowo


 

radna TOMCZAK Bernadeta Stanisława

Okręg wyborczy Nr 10
zam. Parsowo


 

radny KAŹMIERCZAK Krzysztof

Okręg wyborczy Nr 11
zam. Stare Bielice


 

radna JABŁOŃSKA-BAUER Małgorzata Eliza

Okręg wyborczy Nr 14
zam. Stare Bielice


 

radna RYFUN Martyna

Okręg wyborczy Nr 15
zam. Świemino

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 22 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Biesiekierzu w wyborach do Rady Gminy Biesiekierzaw wyborach do Rady Gminy Biesiekierza zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Kompetencje Rady Gminy
Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8.03.1990r., art.18.2 do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
1. uchwalanie statutu gminy,
2. ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,
4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
5. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6. uchwalanie programów gospodarczych,
7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
10. określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,
12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
12a. społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
13. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
14. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
14a. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
15. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

 

Oświadczenia majątkowe Radnych VII kadencji składane w latach:
- (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) BEJNAROWICZ Anna
- (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) DUTKIEWICZ Daniel Mirosław
- (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) JABŁOŃSKA-BAUER Małgorzata Eliza
- (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) KAMYK Wanda Krystyna
- (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) KRAWCZAK Krzysztof
- (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) KULIK Małgorzata Agnieszka
- (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) MODŁA Monika
- (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) PIEKARSKA Elżbieta
- (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) PŁAZA Marek Leszek
- (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) SMAGIEŁ Ryszard Jerzy
- (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) SZYMAŃSKI Dariusz Ireneusz
- (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) TERELAK Jan Jerzy
- (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) TOMCZAK Bernadeta Stanisława
- (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) WYPYCH Jan Marek
- (2016, 2017, 2018) GRAJPER Paweł

Wzór oświadczenia majątkowego:

 Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 20.11.2018
Wytwarzający/Odpowiadający: Gabriela Wołujewicz
Dokument z dnia: 20.11.2018
Dokument oglądany razy: 11 468

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw