SmodBIP

UWAGA:
To jest WERSJA ARCHIWALNA strony z dnia 09.05.2019
może zawierać nieaktualne informacje i nieprawidłowe odnośniki!

Zobacz aktualną wersję tej strony.

RADA GMINY

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103

 

Kontakt: Biuro Rady Gminy
tel: +48 94 31 80 963
e-mail: rada@biesiekierz.eu
Miejsce i godziny przyjmowania interesantów:
Piętro I, pokój nr 23 w godzinach urzędowania

 

Skład Rady Gminy Biesiekierz (VIII kadencja 2018-2023)


 

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

radna BEJNAROWICZ Anna

Okręg wyborczy Nr 12
zam. Stare Bielice

Dyżur:
pierwszy czwartek miesiąca godz. od 18:00 do 19:00
Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach


 

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

radna MODŁA Monika

Okręg wyborczy Nr 13
zam. Stare Bilice

Dyżur:
pierwszy czwartek miesiąca w godz. od 18:00 do 19:00
Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach


 

radny TERELAK Jan Jerzy

Okręg wyborczy Nr 1
zam. Biesiekierz

Dyżur:
pierwszy czwartek miesiąca w godz. od 17:00 do 18:00
Świetlica wiejska w Biesiekierzu


 

radna GUZOWSKA Grażyna

Okręg wyborczy Nr 2
zam. Biesiekierz

Dyżur:
pierwsza środa miesiąca w godz. od 17:00 do 18:00
Świetlica wiejska w Biesiekierzu


 

radna PIEKARSKA Elżbieta

Okręg wyborczy Nr 3
zam. Gniazdowo

Dyżur:
pierwsza środa miesiąca w godz. od 16:00 do 18:00
Świetlica wiejska w Gniazdowie


 

radna ZIELIŃSKA-ZUJEWSKA Wioletta

Okręg wyborczy Nr 4
zam. Kotłowo

Dyżur:
pierwsza środa miesiąca w godz. od 17:00 do 18:00
Świetlica wiejska w Kotłowie


 

radny DĘBSKI Jacenty Tomasz

Okręg wyborczy Nr 5
zam. Laski Koszalińskie

Dyżur:
pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. od 17:00 do 18:00
Świetlica wiejska w Laskach Koszalińskich


 

radny WYPYCH Jan Marek

Okręg wyborczy Nr 6
zam. Kraśnik Koszaliński

Dyżur:
pierwszy czwartek miesiąca w godz. od 18:00 do 20:00
Świetlica wiejska w Kraśniku Koszalińskim


 

radny KRAWCZAK Krzysztof

Okręg wyborczy Nr 7
zam. Nowe Bielice

Dyżur:
pierwszy czwartek miesiąca w godz. od 17:00 do 18:00
Świetlica wiejska w Nowych Bielicach
zamiast w dniu 2 maja 2019 roku dyżur odbędzie się w dniu 9 maja 2019 roku w świetlicy wiejskiej w Nowych Bielicach w godz. od 17:00 do 18:00


 

radny PŁAZA Marek Leszek

Okręg wyborczy Nr 8
zam. Nowe Bielice

Dyżur:
pierwszy czwartek miesiąca w godz. od 17:00 do 18:00
Świetlica wiejska w Nowych Bielicach
zamiast w dniu 2 maja 2019 roku dyżur odbędzie się w dniu 9 maja 2019 roku w świetlicy wiejskiej w Nowych Bielicach w godz. od 17:00 do 18:00


 

radny GRAJPER Paweł

Okręg wyborczy Nr 9
zam. Parnowo

Dyżur:
pierwszy wtorek miesiąca w godz. od 18:00 do 19:00
Placówka Wsparcia Dziennego w Parnowie


 

radna TOMCZAK Bernadeta Stanisława

Okręg wyborczy Nr 10
zam. Parsowo

Dyżur:
pierwszy czwartek miesiąca w godz. od 17:00 do 18:00
Świetlica wiejska w Parsowie


 

radny KAŹMIERCZAK Krzysztof

Okręg wyborczy Nr 11
zam. Stare Bielice

Dyżur:
pierwszy czwartek miesiąca w godz. od 18:00 do 19:00
Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach


 

radna JABŁOŃSKA-BAUER Małgorzata Eliza

Okręg wyborczy Nr 14
zam. Stare Bielice

Dyżur:
pierwszy czwartek miesiąca w godz. od 18:00 do 19:00
Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach


 

radna RYFUN Martyna

Okręg wyborczy Nr 15
zam. Świemino

Dużur:
pierwszy czwartek miesiąca w godz. od 17:00 do 18:00
Świetlica wiejska w Świeminie

 

Dyżury radnych w okresie wakacyjnym są zawieszone i kontakt z radnymi możliwy jest poprzez Biuro Rady Gminy Urzędu Gminy w Biesiekierzu. 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 22 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Biesiekierzu w wyborach do Rady Gminy Biesiekierzaw wyborach do Rady Gminy Biesiekierza zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Kompetencje Rady Gminy
Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8.03.1990r., art.18.2 do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
1. uchwalanie statutu gminy,
2. ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,
4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
5. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6. uchwalanie programów gospodarczych,
7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
10. określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,
12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
12a. społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
13. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
14. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
14a. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
15. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

 


 

Oświadczenia majątkowe Radnych VIII kadencji składane w latach:

BEJNAROWICZ Anna 2018 (korekta), 2019,
DĘBSKI Jacenty Tomasz 2018, 2019,
GRAJPER Paweł 2018, 2019,
GUZOWSKA Grażyna 2018, 2019,
JABŁOŃSKA-BAUER Małgorzata Eliza 2018, 2019,
KAŹMIERCZAK Krzysztof 2018, 2019,
KRAWCZAK Krzysztof 2018, 2019,
MODŁA Monika 2018, 2019,
PIEKARSKA Elżbieta 2018, 2019,
PŁAZA Marek Leszek 2018, 2019,
RYFUN Martyna 2018, 2019,
TERELAK Jan Jerzy 2018, 2019,
TOMCZAK Bernadeta Stanisława 2018, 2019,
WYPYCH Jan Marek 2018, 2019,
ZIELIŃSKA-ZUJEWSKA Wioletta 2018, 2019,

 

Wzór oświadczenia majątkowego:

 Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 09.05.2019
Wytwarzający/Odpowiadający: Gabriela Wołujewicz
Dokument z dnia: 09.05.2019
Dokument oglądany razy: 12 277

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw