SmodBIP

UWAGA:
To jest WERSJA ARCHIWALNA strony z dnia 26.03.2021
może zawierać nieaktualne informacje i nieprawidłowe odnośniki!

Zobacz aktualną wersję tej strony.

Komisje Rady Gminy

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103


Komisje Rady Gminy (VIII kadencja):
- Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
- Komisja ds. Społecznych i Oświaty
- Komisja Rewizyjna
- Komisja skarg, wniosków i petycji

 


 
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego


Skład Komisji:

 1. Małgorzata Jabłońska-Bauer - przewodniczący
 2. Jan Terelak - wiceprzewodniczący
 3. Anna Bejnarowicz - członek
 4. Jacenty Dębski - członek
 5. Martyna Ryfun - członek

Zadania Komisji:

 • Uchwalanie i zmiana budżetu
 • Rozwój i działalność podmiotów gospodarczych na terenie gminy
 • Gospodarka nieruchomościami komunalnymi
 • Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury technicznej gminnych obiektów użyteczności publicznej
 • Rolnictwo, leśnictwo, gospodarka rolna i leśna, przetwórstwo rolne
 • Handel, gastronomia, usługi i komunikacja

Plan pracy i sprawozdania:

 Komisja ds. Społecznych i Oświaty

Skład Komisji:

 1. Marek Płaza - przewodniczący
 2. Bernadeta Tomczak - wiceprzewodniczący
 3. Monika Modła - członek
 4. Grażyna Guzowska - członek
 5. Eugenia Grajper - członek

Zadania Komisji:

 • Opieka społeczna
 • Zdrowie
 • Oświata
 • Kultura
 • Sport i kultura fizyczna
 • Turystyka

Plan pracy i sprawozdania:

 Komisja Rewizyjna

Skład Komisji:

 1. Krzysztof Krawczak - przewodniczący
 2. Elżbieta Piekarska - wiceprzewodniczący
 3. Jan Wypych - członek
 4. Krzysztof Kazimierczak - członek
 5. Wioletta Zielińska-Zujewska - członek

Zadania Komisji:

 • Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy
 • Przedmiotem kontroli przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną jest:
  • przestrzeganie prawa
  • przestrzeganie Statutu Gminy, statutów gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy
  • realizacja budżetu gminy
  • gospodarka finansowa gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych
  • realizacja uchwał Rady Gminy
 • Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi
 • Wniosek Komisja przekazuje najpóźniej w ciągu 10 dni od daty otrzymania sprawozdania do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Przewodniczącego Rady
 • Komisja Rewizyjna opiniuje wniosek radnych o podjęcie uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta z przyczyny innej niż nieudzielenie wójtowi absolutorium

Plan pracy i sprawozdania:

 Komisja skarg, wniosków i petycji

Skład Komisji:

 1. Jan Wypych - przewodniczący
 2. Krzysztof Kaźmierczak - wiceprzewodniczący
 3. Krzysztof Krawczak - członek
 4. Małgorzata Jabłońska-Bauer - członek
 5. Wioletta Zielińska-Zujewska - członek

Zadania Komisji:

 • rozpatrywaniem skarg na działania organu wykonawczego gminy i gminnych jednostek organizacyjnych
 • rozpatrywaniem wniosków oraz przygotowywaniem projektów uchwał w zakresie rozpatrzenia petycji składanych przez obywateli
 • opiniowaniem projektów uchwał i zarządzeń dotyczących spraw, w których wymagana jest opinia komisji według regulacji materii statutowej
 • wyrażaniem opinii i stanowisk w sprawach mieszczących się w zakresie działania tej komisji

Plan pracy i sprawozdania:

 Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 26.03.2021
Wytwarzający/Odpowiadający: Dominika Sterczyńska
Dokument z dnia: 26.03.2021
Dokument oglądany razy: 10 109

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw