SmodBIP

Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103

 

Działy w urzędzie realizujący zadania:
Budownictwo

 

Wymagane dokumenty:
1. W przypadku obiektu budowlanego lub budynku:

 • wniosek
 • 2 egzemplarze aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów opiniodawczych w skali 1:500 lub 1:1000, z zakresem nie mniejszym niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniej jednak niż 50 metrów,
 • 2 egzemplarzeaktualnej mapy ewidencyjnej w skali 1:2000
 • koncepcja zagospodarowania działki na części kserokopii mapy (format A4),
 • zapewnienie dostawy wody,
 • zapewnienie odbioru ścieków bytowych,
 • zapewnienie dostawy energii elektrycznej,
 • zapewnienie dostawy gazu.

 

2. W przypadku sieci uzbrojenia terenu:

 • wniosek
 • 2 egzemplarze aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów opiniodawczych w skali 1:500 lub 1:1000, natomiast w przypadku większego zakresu sieci 1:2000,
 • projekt trasy przebiegu sieci na kserokopii mapy

 

3. W przypadku lokalizacji inwestycji celu publicznego:

 • wniosek
 • 2 egzemplarze aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów opiniodawczych w skali 1:500 lub 1:1000, natomiast w przypadku większego zakresu sieci 1:2000,
 • projekt trasy przebiegu sieci na kserokopii mapy.

4. W przypadku przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy:

 

Opłaty:
Opłata skarbowa na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).:

 • 0 zł - opłaty skarbowej nie płacą właściciele oraz użytkownicy wieczyści
 • 0 zł - opłaty nie wnosi się za ustalenie warunków zabudowy w sprawach budownictwa mieszkaniowego ( z wyjątkiem osób trzecich, niebędących właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości)
 • 0 zł - opłaty skarbowej nie płacą organizacje pożytku publicznego, jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego
 • 598 zł - opłata wnoszona przez pozostałe podmioty (w szczególności osoby trzecie, niebędące właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości)
 • 56 zł - opłata za przeniesienie warunków zabudowy
 • upoważnienie inwestora do działania w jego imieniu/w przypadku składnia wniosku przez osoby trzecie/wraz z dowodem opłaty skarbowej 17 zł.

Obowiązek zapłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w Banku Spółdzielczym w Białogardzie / Oddział Karlino lub bezgotówkowo na rachunek organu BS O/KARLINO NR: 63 8562 0007 0022 0365 2000 0030.


Nie podlegają opłacie skarbowej decyzje w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
Zwalnia się z opłaty skarbowej jednostki budżetowe.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy lub Dział Planowania Przestrzennego

Sposób załatwienia sprawy:
Decyzja o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Biesiekierz w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna:
Dział Planowania PrzestrzennegoOpublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 27.04.2021
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Kasprowicz
Dokument z dnia: 27.04.2021
Dokument oglądany razy: 14 043

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw