RSS
SmodBIP

Zarządzenie świetlicami wiejskimi

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103

 

Kontakt: Mateusz Dębowski
tel.:
+48 94 31 80 959
e-mail:
swietlice@biesiekierz.eu
Nadzór nad budynkami świetlic: Bogusława Buda
tel.
+48 664 487 492
Podległość:
Wchodzi w skład Referatu Organizacyjnego, podlega bezpośrednio pod Kierownika Referatu.

Do głównych zadań należy:
1) realizacja zbiorczego zapotrzebowania na materiały biurowe i inne do działalności świetlic, w tym weryfikacja celowości planowanych zakupów oraz merytoryczny opis wydatków na dowodzie zakupu;
2) opracowywanie kwartalnych oraz rocznego sprawozdania z działalności świetlic;
3) otwieranie i zamykanie obiektu zgodnie z harmonogramem ustalonym z pracodawcą oraz umieszczanie na świetlicy informacji o zmianach w godzinach funkcjonowania świetlicy, planowanych imprezach;
4) prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży;
5) przekazanie i odbiór świetlicy wraz z wyposażeniem w przypadku wynajmu lub użyczenia, mającego miejsce w godzinach pracy;
6) monitorowanie stanu technicznego urządzeń stanowiących wyposażenie wewnątrz i na zewnątrz świetlicy, w tym sanitariatów, urządzeń grzewczych, placu zabaw itp., a w przypadku jakichkolwiek awarii, usterek lub działania niezgodnego ze standardowym – niezwłoczne informowanie przełożonego;
7) dbanie o ład i porządek obiektu oraz teren wokół obiektu przez cały rok;
8) spisywanie i podawanie swojemu przełożonemu stanu wodomierza, licznika gazu i prądu – wg możliwości technicznych, uprawnień i w uzgodnieniu z pracownikiem urzędu gminy odpowiedzialnym za nadzór technicznym nad obiektem świetlicowym.

Dodatkowo do zadań pracowników referatów należy:
1) przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań dla Kierownictwa Urzędu;
2) przygotowywanie przedmiotu zamówienia publicznego w zakresie spraw wymagających zastosowania procedury zamówień publicznych;
3) sporządzanie i udostępnianie informacji do wykorzystania w celach promocyjnych;
4) przygotowywanie i terminowe przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego;
5) udostępnianie informacji publicznej w zakresie prowadzonych spraw;
6) sporządzanie branżowych lub tematycznych sprawozdań statystycznych i analiz dla GUS, urzędów oraz innych instytucji.

Podstawa prawna:

Regulamin działalności świetlice wiejskich
(Załącznik nr 1 do uchwały RG nr VII/58/11 z dnia 29.06.2011r.)

- zmiana Regulaminu działalności świetlice wiejskich
(Uchwała nr XXXI/182/13 z dnia 27.06.2013r. w sprawie zmiany regulaminu działalności świetlic wiejskich na terenie Gminy Biesiekierz)

Regulamin korzystania z komputerów w świetlicy wiejskiej
(Załącznik nr 2 do uchwały RG nr VII/58/11 z dnia 29.06.2011r.)

Zasady, tryb i opłaty za udostępnianie świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Biesiekierz
(Zarządzenie Wójta Gminy Biesiekierz nr 229/17 z dnia 11.01.2017r.)

- zmiana Zasad, trybu i opłat za udostępnianie świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Biesiekierz
(Zarządzenie Wójta Gminy Biesiekierz nr 94/20 z dnia 2.01.2020r.)

Wniosek o udostępnienie świetlicy wiejskiej

 Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 19.10.2021
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Andrzej Leśniewicz
Dokument BIP z dnia: 19.10.2021
Dokument oglądany razy: 18 937
Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw