SmodBIP

Gospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103

 

Dział realizujący zadanie:
Gospodarka Odpadami

 

Informacje dotyczące składania deklaracji, zasad gromadzenia odpadów oraz o płatnościach.

Podstawa prawna

Uchwały Rady Gminy Biesiekierz

Wzór deklaracji

 • o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (format PDF)

Sposoby składania deklaracji:

 • osobiście w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu  - jednakże na stronie biesiekierz.esog.pl dostępny jest formularz, który usprawnia jego wypełnienie jednocześnie rejestrując dane w systemie urzędu, po wypełnieniu i wydrukowaniu należy go podpisać i złożyć osobiście w Urzędzie Gminy lub wysłać pocztą
 • poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznej (ePUAP) - złożona w tym trybie nie wymaga osobistego przybycia do Urzędu Gminy, jednakże musi zostać podpisana elektronicznie tzn. profilem zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji
Właściciel nieruchomości zamieszkałej ma obowiązek złożenia nowej (kolejnej) deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty (zmiana ilości osób zamieszkujących nieruchomość, w przypadku np.:

 • narodzin dziecka,
 • śmierci członka rodziny zamieszkałego na danej nieruchomości,
 • wymeldowania lub zameldowania,
 • sprzedaży nieruchomości,
 • innych przyczyn mających wpływ na naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Opłaty:
stawka opłaty na mieszkańca za miesiąc:

 • 33 zł. / za osobę / na miesiąc (z wymogiem segeregowania)

Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty

 • opłaty uiszcza się do 15 każdego miesiąca za dany miesiąc,
 • wpłaty dokonujemy raz w miesiącu,
 • opłatę uiszczamy na indywidualny numer konta otrzymany przy złożeniu deklaracji.

Jednocześnie prosimy o osobisty odbiór blankietów wpłat za odpady na 2022 rok.
Blankiety będą wydawane po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Segregacja:

 

Harmonogram wywozu odpadów:

 Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 21.04.2022
Wytwarzający/Odpowiadający: Angelika Solecka
Dokument z dnia: 21.04.2022
Dokument oglądany razy: 9 678

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw