SmodBIP

Opłata adiacencka

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103

 

Dział w urzędzie realizujący zadanie:
Gospodarka Gruntami i Rolnictwo

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)
Uchwała Nr XI/96/07 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 30 października 2007 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 3 poz. 56 z dnia 14 stycznia 2008 r.).

Postępowanie jest wszczynane z urzędu.
Organ prowadzący postępowanie gromadzi niezbędną dokumentację. Jako dowód dopuszcza się wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny. Strona postępowania ma prawo przedkładania organowi dowodów i wniosków oraz prawo zapoznania się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją.

Wszczęcie postępowania
w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie do 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne lub w terminie do 3 lat od dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo od dnia stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi.

Rozłożenie opłaty na raty:
Na wniosek właściciela nieruchomości opłata adiacencka może być rozłożona na raty roczne płatne w okresie do 10 lat. Warunki rozłożenia na raty określa się w decyzji o ustaleniu opłaty. Należność gminy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu przez ustanowienie hipoteki. Raty podlegają oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Biesiekierz w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 22.12.2022
Wytwarzający/Odpowiadający: Kornelia Kupczyńska
Dokument z dnia: 22.12.2022
Dokument oglądany razy: 201

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw