SmodBIP

UWAGA:
To jest WERSJA ARCHIWALNA strony z dnia 10.08.2011
może zawierać nieaktualne informacje i nieprawidłowe odnośniki!

Zobacz aktualną wersję tej strony.

RADA GMINY

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103


Biuro Rady Gminy: Anna Głuszek
tel: +48 94 31 80 963
e-mail: rada@biesiekierz.eu
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek 7:00-15:00
Miejsce przyjmowania interesantów:
Piętro I, pokój nr 23


Skład Rady Gminy w Biesiekierzu (VI kandencja)

Przewodniczący Rady Gminy:
BALCERZAK Jan
(okręg: Stare Bielice, Tatów)
Wiceprzewodniczący Rady Gminy:
BOHATEREWICZ Edward (okręg: Nowe Bielice)

Radni:
- KAMYK Wanda Krystyna (okręg: Stare Bielice, Tatów)
- KRÓLAK Zygmunt Adam (okręg: Gniazdowo, Cieszyn, Starki, Witolubie)
- LACH Jan (okręg: Biesiekierz, Rutkowo)
- LASOTA Maria Halina (okręg: Kotłowo, Laski Koszalińskie)
- MODŁA Monika (okręg: Stare Bielice, Tatów)
- RODAK Jan (okręg: Biesiekierz, Rutkowo)
- SAK Ewa Barbara (okręg: Biesiekierz, Rutkowo)
- SKŁADANEK Alina (okręg: Kraśnik Koszaliński, Nosowo, Warnino)
- STEFAŃSKI Michał (okręg: Stare Bielice, Tatów)
- TOMCZAK Piotr (okręg: Parsowo, Świemino, Świeminko)
- TROJANOWSKI Ryszard (okręg: Parnowo, Parnówko)
- TUROWSKI Piotr Grzegorz (okręg: Nowe Bielice)
- WYPYCH Jan Marek (okręg: Kraśnik Koszaliński, Nosowo, Warnino)


Kompetencje Rady Gminy
Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8.03.1990r., art.18.2 do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
1. uchwalanie statutu gminy,
2. ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,
4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
5. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6. uchwalanie programów gospodarczych,
7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
10. określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,
12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
12a. społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
13. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
14. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
14a. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
15. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Oświadczenia majątkowe Radnych VI kadencji:
- (2010, 2011) Balcerzak Jan
- (2010, 2011) Bohaterewicz Edward
- (2010, 2011) Kamyk Wanda Krystyna
- (2010, 2011) Królak Zygmunt Adam
- (2010, 2011) Lach Jan
- (2010, 2011) Lasota Maria Halina
- (2010, 2011) Modła Monika
- (2010, 2011) Rodak Jan
- (2010, 2011) Sak Ewa Barbara
- (2010, 2011) Składanek Alina
- (2010, 2011) Stefański Michał
- (2010, 2011) Tomczak Piotr
- (2010, 2011) Trojanowski Ryszard
- (2010, 2011) Turowski Piotr Grzegorz
- (2010, 2011) Wypych Jan Marek

Wzór oświadczenia majątkowego:
Wójta Gminy, Radnego Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, Kierownika gminnej jednostkiOpublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 10.08.2011
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Głuszek
Dokument z dnia: 10.08.2011
Dokument oglądany razy: 4 369

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw